Statki rybackie – zdrowie i bezpieczeństwo pracowników na pokładzie

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 93/103/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na statkach rybackich

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa przedstawia środki i obowiązki, które mają na celu poprawić zdrowie i bezpieczeństwo na statkach rybackich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Właściciele statków rybackich gwarantują, że ich statki są wykorzystywane bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, w szczególności w przewidywalnych warunkach meteorologicznych. Na mocy dyrektywy 89/391/EWG pod uwagę brane jest wszelkie ryzyko, z którym styka się reszta pracowników, gdy ich współpracownicy opuszczają stanowiska pracy, by zareagować na niebezpieczne sytuacje.

Nowe statki rybackie oraz istniejące statki rybackie poddawane generalnym remontom i modyfikacjom muszą spełniać minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia do 23 listopada 1995 r., podczas gdy istniejące statki mają na to dodatkowo siedem lat.

Wszelkie zdarzenia na morzu, które mają wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników na statku, są opisywane w sprawozdaniu przekazywanym właściwym władzom oraz zapisywane w dzienniku okrętowym.

Kraje UE zapewnią, że statki poddawane są systematycznym przeglądom dokonywanym przez ściśle uprawnione do tego władze zgodnie z niniejszą dyrektywą.

Obowiązki właściciela

Właściciele gwarantują, że statki, ich urządzenia i wyposażenie są czyste i poddawane przeglądom technicznym, a także zobowiązują się przestrzegać szczegółowych wymagań wymienionych w załącznikach do dyrektywy w następujących obszarach:

Statki muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt ratowniczy.

Szkolenie i konsultacje

Pracownicy są informowani o wszystkich podejmowanych środkach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia na statkach oraz przechodzą odpowiednie szkolenie, w szczególności w zakresie zapobiegania wypadkom i zastosowania sprzętu ratowniczego. Osoby mogące dowodzić statkiem przechodzą dodatkowe szkolenie w zakresie zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom, utrzymania i stabilności statku we wszystkich przewidywalnych warunkach operacyjnych oraz w zakresie radionawigacji i komunikatów.

Konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami odbywają się zgodnie z dyrektywą 89/391/EWG. Przedstawicieli należy wyposażyć w niezbędne środki, które umożliwią im realizację tych działań, włączając przerywanie pracy bez potrącenia wypłat, i nie należy ich z tego powodu karać. Przedstawiciele pracowników powinni mieć możliwość dzielenia się swoimi spostrzeżeniami podczas wizyt inspekcyjnych, zgodnie z zasadami współudziału pracowników określonymi w dyrektywie 89/391/EWG.

Realizacja

Kraje UE co pięć lat przedkładają Komisji Europejskiej sprawozdanie z rzeczywistego wprowadzenia w życie przepisów niniejszej dyrektywy, zaznaczając punkt widzenia pracodawców i pracowników.

Sprawozdanie Komisji z 2009 r. ocenia rzeczywiste wprowadzenie w życie przepisów niniejszej dyrektywy, jak również dyrektywy z 1992 r. dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 2 stycznia 1994 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 23 listopada 1995 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 93/103/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy na statkach rybackich (trzynasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 307 z 13.12.1993, s. 1–17)

Kolejne zmiany do dyrektywy 93/103/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8)

Zobacz tekst skonsolidowany

Dyrektywa Rady 92/29/EWG z dnia 31 marca 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz.U. L 113 z 30.4.1992, s. 19–36)

Zobacz tekst skonsolidowany

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy: dyrektywy 93/103/WE (statki rybackie) i dyrektywy 92/29/EWG (opieka medyczna na statkach) (COM(2009) 599 wersja ostateczna z 29.10.2009)

Ostatnia aktualizacja: 18.08.2016