Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przemysłu wydobywczego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 92/104/EWG – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Określa ona minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników przemysłu wydobywczego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa obejmuje odkrywkowy i podziemny przemysł wydobywczy, w tym prace poszukiwawcze i przygotowania wydobytych kopalin do sprzedaży. Nie obejmuje ona późniejszego przetwarzania wydobytych kopalin.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników pracodawca gwarantuje, że:

miejsca pracy są zaprojektowane i zorganizowane w taki sposób, aby pracownicy mogli wykonywać prace bez narażania swojego bezpieczeństwa i zdrowia ani bezpieczeństwa i zdrowia innych pracowników,

przełożony nieustannie sprawuje nadzór,

praca związana ze szczególnym ryzykiem powierzana jest tylko kompetentnemu personelowi i wykonywana zgodnie z instrukcjami,

instrukcje bezpieczeństwa są zrozumiałe dla wszystkich pracowników, których dotyczą,

dostępne są środki pierwszej pomocy, oraz

przeprowadzane są regularnie ćwiczebne alarmy.

Dokument bezpieczeństwa i ochrony zdrowia musi zostać sporządzony przez pracodawcę odpowiedzialnego za wdrażanie wszystkich środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; musi on wykazać, że zagrożenia, na które narażeni są pracownicy, zostały określone i ocenione oraz że miejsce pracy jest bezpieczne. W przypadku obecności pracowników z innych przedsiębiorstw dokument musi też określać cel koordynacji oraz procedury jego wdrażania.

Pracodawca ma też obowiązek:

informować bezzwłocznie odpowiednie organy o poważnych wypadkach przy pracy oraz sytuacjach stwarzających poważne zagrożenie,

podejmować środki na rzecz unikania, wykrywania i zwalczania pożarów oraz pojawiania się wybuchowej lub innej szkodliwej dla zdrowia atmosfery,

zapewnić środki ewakuacyjne i ratunkowe na wypadek wystąpienia zagrożenia,

zapewnić systemy ostrzegawcze oraz inne systemy łączności umożliwiające podjęcie działań w zakresie udzielania pomocy, ewakuacji i prowadzenia akcji ratowniczej,

informować pracowników o podjętych środkach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy,

zapewnić, aby pracownicy przechodzili regularne badania zdrowia powiązane z ich działalnością,

zapewnić, aby odbywały się konsultacje z pracownikami oraz aby angażowali się oni w sprawy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Szczegółowe wymagania określają załączniki do niniejszej dyrektywy.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie 7 grudnia 1992 r.

KONTEKST

Bezpieczeństwo i higiena pracy: Obszary działalności na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

AKT

Dyrektywa Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa w znaczeniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 92/104/EWG

7.12.1992

7.12.1994

Dz.U. L 404, 31.12.1992, s. 10–25

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2007/30/WE

28.6.2007

31.12.2012

Dz.U. L 165, 27.6.2007, s. 21–24

Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015