Znaki bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy

Celem dyrektywy jest wprowadzenie wspólnotowego systemu znaków bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko występowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

AKT

Dyrektywa Rady 92/58/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy (dziewiąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) [Dz.U. L 245 z 26.8.1992] [Zob. akt(y) zmieniający(-e) ].

STRESZCZENIE

Dyrektywą 92/58/EWG ustanowione zostają minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy . Chodzi w niej m.in. o: umiejscowienie i wskazanie pojemników i rur, sprzętu przeciwpożarowego, tras ruchu, znaków świetlnych i sygnałów akustycznych, jak również ustanowienie stosownego komunikatu werbalnego i sygnału ręcznego .

Dyrektywa stanowi uzupełnienie dyrektywy ramowej 89/391/EWG w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dyrektywa nie ma zastosowania do znaków związanych z wprowadzaniem na rynek niebezpiecznych substancji i preparatów, produktów i/lub sprzętu, chyba że inne przepisy Unii Europejskiej konkretnie się do nich odnoszą, ani do znaków używanych do regulowania transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego.

Obowiązki pracodawców

Pracodawcy zapewniają znaki bezpieczeństwa w przypadku, gdy nie można uniknąć lub odpowiednio zmniejszyć niebezpieczeństw środkami na rzecz zapobiegania lub procedurami stosowanymi w organizacji pracy.

Znaki używane w transporcie (drogowym, kolejowym, śródlądowym, morskim i lotniczym) mogą być instalowane tam, gdzie jest to właściwe dla takich rodzajów transportu, wewnątrz przedsiębiorstw lub spółek.

Dodatkowe informacje

Państwa członkowskie mogą, w ramach określonych granic, ustanowić wyłączenia.

Pracownicy muszą zostać poinformowani o środkach, które mają być podjęte, i otrzymać stosowne instrukcje (w formie szczególnych wskazań).

W sprawach z zakresu dyrektywy odbywają się konsultacje z pracownikami.

Dostosowania natury technicznej załączników przyjmowane są przez Komisję wspieraną przez komitet (art. 17, dyrektywa 89/391/EWG).

Państwa członkowskie co pięć lat przedstawiają Komisji sprawozdanie na temat praktycznego wykonania przepisów dyrektywy. Komisja przedkłada okresowo Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z wykonania dyrektywy.

Kontekst

Dyrektywą uchylona zostaje dyrektywa 77/576/EWG odnosząca się do umieszczania znaków bezpieczeństwa w miejscu pracy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 92/58/EWG

22.7.1992

24.6.1994

Dz.U. L 245 z 26.8.1992

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2007/30/WE

28.6.2007

31.12.2012

Dz.U. L 165 z 27.6.2007

Dyrektywa 2014/27/UE

25.3.2014

1.6.2015

Dz.U. L 65 z 5.3.2014

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów na temat praktycznego wdrożenia dyrektyw dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy: dyrektywy 92/57/EWG (tymczasowe i ruchome budowy) i dyrektywy 92/58/EWG (znaki bezpieczeństwa w miejscu pracy) [ KOM(2008) 698wersja ostateczna- nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komisja przedstawia pozytywny bilans rezultatów wykonania dyrektywy 92/58/EWG. Większość z 15 państw członkowskich Unii Europejskiej dokonała uzupełnienia swojego ustawodawstwa dzięki nowym zasadom i obowiązkom przewidzianym w dyrektywie.

Egzekwowanie dyrektywy pozwoliło zapewnić spójność krajowych systemów w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Komisja stwierdza jednak, że poziom wiedzy pracowników o zasadach dotyczących znaków nadal jest niski i wzywa przedsiębiorstwa do zintensyfikowania swoich działań na rzecz szkoleń pracowników.

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2014