Bezpieczeństwo w pracy — ręczne przemieszczanie ciężarów

Celem dyrektywy jest zapewnienie ochrony pracowników w Unii Europejskiej przed zagrożeniami wynikającymi z ręcznego przemieszczania ciężarów*.

AKT

Dyrektywa Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

STRESZCZENIE

Celem dyrektywy jest zapewnienie ochrony pracowników w Unii Europejskiej przed zagrożeniami wynikającymi z ręcznego przemieszczania ciężarów*.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów w przypadku wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa u pracowników.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Pracodawcy powinni stosować wszelkie możliwe środki w celu uniknięcia konieczności ręcznego przemieszczania ciężarów.

Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, pracodawca powinien podjąć odpowiednie środki organizacyjne lub dostarczyć pracownikom takie wyposażenie, aby zmniejszyć zagrożenie poprzez:

Ryzyko wystąpienia urazu kręgosłupa może występować, gdy ładunek jest:

Wysiłek fizyczny może stanowić ryzyko urazu, jeżeli jest:

Charakter środowiska pracy może zwiększać ryzyko, jeżeli:

Praca zawodowa może stanowić ryzyko, jeżeli wiąże się z:

Pracownik może zaleźć się w niebezpiecznej sytuacji, jeżeli:

KLUCZOWE POJĘCIE

* Ręczne przemieszczanie ciężarów: na potrzeby niniejszej dyrektywy oznacza każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania ciężarów, w tym podnoszenie, układanie, pchanie, ciągnięcie, przenoszenie lub przesuwanie ciężaru, który powoduje zagrożenie, zwłaszcza możliwość wystąpienia urazów kręgosłupa u pracowników.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa weszła w życie 12 czerwca 1990 r.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 90/269/EWG

12.06.1990

31.12.1992

Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 9-13

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2007/30/WE

28.6.2007

31.12.2012

Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21-24

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2015