Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników: warunki obowiązujące w miejscu pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 89/654/EWG — minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa określa minimalne wymagania mające na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy*.

Dyrektywa stanowi uzupełnienie przepisów ogólnych określonych w dyrektywie 89/391/EWG w sprawie zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa ta nie obejmuje:

Obowiązki pracodawcy

Miejsca pracy przekazywane do użytkowania lub poddawane zmianom po dniu 31 grudnia 1992 r. muszą spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określone w załączniku I do dyrektywy. Miejsca pracy użytkowane przed dniem 1 stycznia 1993 r. musiały spełniać wymagania określone w załączniku II do dyrektywy.

Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby:

Informowanie i konsultowanie pracowników

Sprawozdawczość

Co 5 lat państwa UE składają Komisji Europejskiej sprawozdanie dotyczące wprowadzenia w życie przepisów dyrektywy 89/391/EWG oraz dyrektyw z nią powiązanych, w tym dyrektywy 89/654/EWG.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 15 grudnia 1989 r., przy czym do porządku prawnego krajów UE miała zostać włączona do dnia 31 grudnia 1992 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Miejsce pracy: stanowiska pracy mieszczące się w budynkach przedsiębiorstwa, w którym pracownik jest zatrudniony, oraz każde inne miejsce na terenie przedsiębiorstwa, do którego pracownik ma dostęp w trakcie pracy.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 89/654/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy (pierwsza szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 393 z 30.12.1989, s. 1–12)

Kolejne zmiany do dyrektywy 89/654/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 26.11.2018