Bezpieczeństwo i higiena pracy — zasady ogólne

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 89/391/EWG — wprowadzenie środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Wprowadza środki w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Określa obowiązki zarówno pracodawców*, jak i pracowników* w zakresie ograniczania liczby wypadków oraz chorób zawodowych w miejscu pracy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa ma zastosowanie we wszystkich sektorach działalności, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (przemysłowym, rolniczym, handlowym, administracyjnym, usług, szkolnictwa, oświaty i kultury, działalności rozrywkowej itp.).

Dyrektywa stanowi, że pracodawcy muszą:

Inne kluczowe zagadnienia

KLUCZOWE POJĘCIA

*Pracownik: każda osoba zatrudniona przez pracodawcę, włącznie z osobami prowadzącymi szkolenie i praktyki, z wyłączeniem pomocy domowych.

*Pracodawca: każda osoba znajdująca się w stosunku zatrudnienia z pracownikiem i ponosząca odpowiedzialność za przedsiębiorstwo i/lub zakład.

KONTEKST

AKT

Dyrektywa Rady nr 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 89/391/EWG

19.6.1989

31.12.1992

Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1–8

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003

20.11.2003

Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1–53

Dyrektywa 2007/30/WE

28.6.2007

31.12.2012

Dz.U. L 165 z 27.6.2007, s. 21–24

Rozporządzenie (WE) nr 1137/2008

11.12.2008

Dz.U. L 311 z 21.11.2008, s. 1–54

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 89/391/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 08.05.2020