Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2062/94 – Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia ono Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy, która ma przekazywać informacje techniczne, naukowe i gospodarcze instytucjom UE, krajom UE i zainteresowanym stronom w danej dziedzinie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rola

Agencja zajmuje się między innymi:

Struktura

Strategia

Agencja sporządza roczne dokumenty programowe w oparciu o sześcioletnią strategię przedsiębiorstwa. Strategia na lata 2014–2020 wyróżnia 6 obszarów priorytetowych z naciskiem na tworzenie sieci i jest spójna ze strategicznymi ramami UE dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 9 września 1994 r.

KONTEKST

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, s. 1–7)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2062/94 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie strategicznych ram UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014–2020 (COM(2014) 332 final z 6.6.2014)

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2016