Zapewnienie równości w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości stanowią jedną z szeregu inicjatyw europejskich mających na celu zachęcenie do mobilności zawodowej. Pomaga ono krajom we wspieraniu i monitorowaniu usprawnień systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (Dz.U. C 155 z 8.7.2009, s. 1-10)

STRESZCZENIE

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości stanowią jedną z szeregu inicjatyw europejskich mających na celu zachęcenie do mobilności zawodowej. Pomaga ono krajom we wspieraniu i monitorowaniu usprawnień systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Ustanawia europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości. Jest to zestaw narzędzi ze wspólnymi europejskimi odniesieniami. Na zasadzie dobrowolności organy krajowe mogą korzystać z aspektów, które uznają za najbardziej przydatne do rozwoju, poprawy, prowadzenia i oceny jakości własnych systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W maju 2014 r. rządy UE zauważyły postępy, które zostały dokonane w zakresie zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu i zgodziły się, że konieczne jest osiągnięcie dalszych postępów.

KONTEKST

Niniejsze zalecenie powinno przyczynić się do unowocześnienia systemu kształcenia i szkolenia oraz wzmocnić skuteczność kształcenia poprzez zapobieganie przypadkom porzucania nauki bez uzyskania kwalifikacji. Ma również poprawić wzajemną zależność między kształceniem, szkoleniem i zatrudnieniem.

Więcej informacji można znaleźć na następujących stronach:

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wykonania zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym (COM(2014) 30 final z 28.1.2014)

Konkluzje Rady z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zapewniania jakości w celu wspierania kształcenia i szkolenia (Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 30-35)

Ostatnia aktualizacja: 30.07.2015