Uczenie się przez całe życie: kwalifikacje europejskie

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Ustanowienie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie – zalecenie

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ZALECENIA?

Ustanawia ono wspólny system o nazwie europejskie ramy kwalifikacji (ERK), aby pomóc krajom UE i instytucjom edukacyjnym, pracodawcom i osobom fizycznym w porównywaniu kwalifikacji zdobytych w ramach różnych systemów edukacji i szkolenia w UE. Narzędzie to ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju europejskiego rynku zatrudnienia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

Deklaracja bolońska z 1999 r. promowała mobilność i przejrzystość systemów kształcenia na terenie UE. Proces boloński z kolei przybliżył UE do porównywalnego, kompatybilnego i spójnego systemu szkolnictwa wyższego, co sprawiło, że konieczne stało się podjęcie podobnych działań obejmujących szkolenia zawodowe.

AKT

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz.U. C 111 z 6.5.2008, s. 1–7)

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2016