Proces boloński: tworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego

Proces boloński został zainicjowany przez deklarację bolońską (1999) i jest oceniany co trzy lata na konferencjach ministerialnych. Jego celem jest wprowadzenie bardziej porównywalnego, kompatybilnego i spójnego systemu europejskiego szkolnictwa wyższego.

AKT

Deklaracja bolońska z dnia 19 czerwca 1999 r. - wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji (nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym)

STRESZCZENIE

Proces boloński został zainicjowany przez deklarację bolońską (1999) i jest oceniany co trzy lata na konferencjach ministerialnych. Jego celem jest wprowadzenie bardziej porównywalnego, kompatybilnego i spójnego systemu europejskiego szkolnictwa wyższego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

Kraje, które przystąpiły do Europejskiej konwencji kulturalnej (1954), mogą ubiegać się o przyłączenie do EHEA, pod warunkiem że zadeklarują chęć włączenia celów procesu bolońskiego do własnych systemów szkolnictwa wyższego. Wnioski o uczestnictwo muszą zawierać informacje dotyczące sposobu, w jaki państwa te przystąpią do wdrażania zasad i celów procesu.

Proces boloński jest zgodny z celami unijnego programu Edukacja i szkolenie i strategii Europa 2020 na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

AKTY POWIĄZANE

Europejski obszar szkolnictwa wyższego w roku 2015: Sprawozdanie w sprawie wdrażania procesu bolońskiego

Konkluzje Rady w sprawie globalnego wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego (Dz.U. C 28 z 31.1.2014, s. 2-5)

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015