Promowanie wielojęzyczności w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (COM(2005) 596 wersja ostateczna) – Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat przedstawia strategię Komisji Europejskiej w sprawie promowania wielojęzyczności w Unii Europejskiej (UE) i proponuje szereg konkretnych działań.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wielojęzyczność odnosi się do umiejętności danej osoby posługiwania się kilkoma językami oraz współistnienia różnych społeczności językowych na jednym obszarze geograficznym.

Polityka wielojęzyczności Komisji ma trzy cele:

Niniejszy komunikat określa różne sposoby promowania nauki języków i różnorodności językowej, w tym:

Komisja zachęca kraje UE do:

Wielojęzyczna gospodarka

Komisja proponuje następujące kroki w celu rozwijania wielojęzycznej gospodarki:

Tłumaczenia pisemne i ustne

Wielojęzyczność i obywatele UE

Komisja zorganizowała szereg inicjatyw wielojęzycznych, aby pomóc obywatelom zrozumieć, jakie mają prawa i w jaki sposób prawodawstwo europejskie wywiera na nich wpływ. Komisja proponuje następujące działania:

Komisja ustanowiła Grupę Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności składającą się z niezależnych ekspertów, którzy w 2007 r. sporządzili sprawozdanie końcowe. Na początku 2008 r. zorganizowano konferencję ministerialną na temat wielojęzyczności, która umożliwiła krajom UE wymianę opinii na temat poczynionych postępów i zaplanowanie dalszych prac. W tym samym roku Komisja przedstawiła dodatkowy komunikat, zawierający propozycję kompleksowego podejścia do wielojęzyczności w UE.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności (COM(2005) 596 wersja ostateczna z 22.11.2005)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne zobowiązanie (COM(2008) 566 wersja ostateczna z 18.9.2008)

Ostatnia aktualizacja: 14.11.2016