Program „Uczenie się przez całe życie” 2007–2013

Unia Europejska (UE) dociera do znaczącej liczby swoich obywateli bezpośrednio poprzez programy kształcenia i szkoleń. Ogólnym celem programu „Uczenie się przez całe życie” jest przyczynianie się rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na zaawansowanej wiedzy zgodnie z celami strategii lizbońskiej. Poprzez wspieranie i uzupełnianie działań państw członkowskich program ten ma na celu sprzyjanie wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkoleń w obrębie Wspólnoty, tak by stały się światowym wzorcem jakości.

AKT

Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Celem programu działań w dziedzinie uczenia się przez całe życie na lata 2007–2013 jest rozwijanie i wspieranie wymiany, współpracy i mobilności pomiędzy systemami kształcenia i szkoleń, tak by stały się światowym wzorcem jakości zgodnie z celami strategii lizbońskiej. Dlatego przyczynia się do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na zaawansowanej wiedzy, charakteryzującego się stałym rozwojem gospodarczym, większą liczbą miejsc pracy i lepszymi miejscami pracy oraz większą spójnością społeczną.

Aby osiągnąć ten ogólny cel, w ramach programu realizowane są następujące cele szczegółowe dotyczące uczenia się przez całe życie w Unii Europejskiej (UE):

W tym względzie spójność i komplementarność w odniesieniu do polityk UE warunkują realizację programu działań. Program powinien zatem wspomagać realizację unijnych polityk horyzontalnych poprzez działanie na rzecz uczących się osób o specjalnych potrzebach i wspieranie włączenia ich do głównego nurtu edukacji i szkoleń. Program powinien również wspierać działania na rzecz równości mężczyzn i kobiet, jak również uświadamiania znaczenia różnorodności kulturowej i językowej oraz wielokulturowości w celu zwalczania rasizmu, uprzedzeń i ksenofobii.

W trakcie realizacji programu należy zapewnić spójność i komplementarność w stosunku do programu pracy „Edukacja i szkolenie 2010” oraz zintegrowanych wytycznych dla wzrostu i zatrudnienia w ramach partnerstwa dla wzrostu i zatrudnienia, jak również innych polityk, między innymi tych dotyczących kultury, młodzieży lub przedsiębiorczości. Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) oraz Komitet Doradczy ds. Kształcenia Zawodowego mogą być również angażowane lub informowane w zakresie posiadanych przez te podmioty kompetencji.

Aby osiągnąć te cele, program przewiduje wspieranie następujących działań:

Uczestnictwo w programie jest dostępne nie tylko dla państw członkowskich, ale również dla państw członkowskich EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein i Norwegia), Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw kandydujących do UE i potencjalnych kandydatów z Bałkanów Zachodnich zgodnie z zasadami i umowami regulującymi ich uczestnictwo w programach wspólnotowych.

Ponadto Komisja może podejmować współpracę z państwami trzecimi oraz organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy lub Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Beneficjentami programu są:

Zarządzanie programem należy do obowiązków Komisji i agencji krajowych. W tym względzie agencje krajowe mogą odpowiadać za wybieranie określonych rodzajów projektów, mobilność osób, partnerstwa dwustronne i wielostronne lub projekty jednostronne i krajowe.

W realizacji programu Komisja wspierana jest przez komitet zarządzający składający się z przedstawicieli państw członkowskich. Środki wykonawcze muszą być przyjmowane w drodze procedury komitetowej, zgodnie z procedurą zarządzania. Jedynie decyzje dotyczące przyznania pewnych określonych dotacji są podejmowane bez uczestnictwa komitetu. W kontekście dialogu społecznego na poziomie wspólnotowym i większego angażowania partnerów społecznych we wdrażanie programu działań, mogą oni uczestniczyć w pracach komitetu jako obserwatorzy w sprawach dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego.

Orientacyjna koperta finansowa dla programu wynosi 6,97 mld euro na okres jego trwania. Minimalne środki, które mają zostać przyznane na programy sektorowe (zob. poniżej) wynoszą: 13% na Comenius, 40% na Erasmus, 25% na Leonardo da Vinci i 4% na Grundtvig.

Komisja odpowiada za regularne monitorowanie i ocenianie zintegrowanego programu we współpracy z państwami członkowskimi. Państwa członkowskie przedkładają Komisji następujące sprawozdania: sprawozdanie z realizacji programu najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. oraz sprawozdanie z oddziaływania programu do 30 czerwca 2015 r.

Komisja ze swojej strony przedstawia śródokresowe sprawozdanie z osiągniętych rezultatów oraz z oceny jakościowych i ilościowych aspektów realizacji programu najpóźniej do 31 marca 2011 r., komunikat w sprawie kontynuacji programu do 31 grudnia 2011 r. i sprawozdanie z oceny ex post w terminie do 31 marca 2016 r.

PROGRAMY SEKTOROWE

Program działań podzielony jest na sześć programów szczegółowych, z których cztery są sektorowe. Wszystkie zbudowane zostały w ten sam sposób i dotyczą potrzeb dydaktycznych wszystkich uczestników, jak również instytucji i organizacji zapewniających bądź ułatwiających kształcenie i szkolenie w każdym odpowiednim sektorze. Wszystkie działania obejmują mobilność, języki i nowe technologie.

Comenius

Program dotyczy potrzeb dydaktycznych osób korzystających z edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym do końca szkoły średniej, a także instytucji i organizacji zapewniających kształcenie w tym zakresie.

Dwa cele szczegółowe programu są następujące:

W tym kontekście w ramach programu realizowane są następujące cele operacyjne:

W ramach programu Comenius wsparciem mogą być objęte następujące działania:

Co najmniej 80% środków z budżetu programu Comenius przeznacza się na wspieranie mobilności i partnerstw.

Erasmus

Program Erasmus dotyczy edukacji na poziomie studiów wyższych, a także szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych, bez względu na długość kursu lub kwalifikacje, w tym studiów doktoranckich. Inaczej niż w poprzednich programach, szkolenia i kształcenie zawodowe na poziomie studiów wyższych zostały obecnie objęte programem Erasmus, a nie Leonardo da Vinci.

Dwa cele szczegółowe programu są następujące:

W związku z tym w ramach programu realizowane są cele operacyjne, które dotyczą ulepszania, wzmacniania i rozwijania:

W ramach programu Erasmus wsparciem mogą być objęte następujące działania:

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci dotyczy szkolenia i kształcenia zawodowego, poza szkoleniem i kształceniem zawodowym na poziomie studiów wyższych.

Cele szczegółowe programu są następujące:

W związku z tym w ramach programu realizowane są cele operacyjne ukierunkowane na rozwijanie i wzmacnianie:

W ramach programu Leonardo da Vinci wsparciem mogą być objęte następujące działania:

Co najmniej 60% środków z budżetu programu Leonardo da Vinci przeznacza się na wsparcie mobilności i partnerstw.

Grundtvig

Program Grundtvig dotyczy wszelkich form kształcenia dorosłych.

Ma na celu:

Cele operacyjne programu Grundtvig są następujące:

W ramach programu Grundtvig wsparciem mogą być objęte następujące działania:

Co najmniej 55% środków z budżetu programu Grundtvig przeznacza się na wsparcie mobilności i partnerstw.

Program międzysektorowy

Program międzysektorowy dotyczy przede wszystkim działań wykraczających poza ramy programów sektorowych.

Program obejmuje następujące cztery kluczowe działania w dziedzinie uczenia się przez całe życie:

Cele szczegółowe obejmują:

Cele operacyjne programu międzysektorowego są następujące:

Działania prowadzone w ramach programu wpisują się w kluczowe działania programu międzysektorowego. Na przykład działania realizowane w ramach kluczowego działania „współpraca strategiczna i innowacyjność” mogą obejmować w szczególności obserwację i analizę polityk oraz systemów takich jak sieć Eurydice lub działania na rzecz wspierania przejrzystości kwalifikacji oraz kompetencji, informacji i doradztwa w sprawie mobilności, a także współpracy w zakresie zapewniania jakości, na przykład poprzez ośrodki Euroguidance oraz ośrodki informacji o uznawalności wykształcenia i okresów studiów (NARIC), Ploteus lub inicjatywę Europass.

Program Jean Monnet

Program Jean Monnet dotyczy określonych kwestii związanych z integracją europejską w świecie akademickim oraz wsparcia potrzebnego instytucjom i stowarzyszeniom działającym w dziedzinie edukacji i szkoleń na poziomie europejskim.

Program obejmuje trzy kluczowe działania:

Cele szczegółowe są następujące:

Zatem cele operacyjne programu obejmują stymulowanie procesów doskonalenia, rozszerzanie wiedzy i świadomości w zakresie kwestii integracji europejskiej, wspieranie instytucji europejskich zajmujących się kwestiami integracji europejskiej oraz renomowanych instytucji i stowarzyszeń europejskich.

Działania obejmują projekty jednostronne i krajowe, takie jak katedry Jeana Monneta, centra doskonalenia i moduły nauczycielskie lub wsparcie dla młodych naukowców, jak również projekty i sieci wielostronne.

KONTEKST

Program „Uczenie się przez całe życie” 2007–2013 obejmuje wszystkie programy europejskie w dziedzinie uczenia się przez całe życie. Jest zatem oparty na poprzednich programach na lata 2000–2006: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning oraz „Akcji Jean Monnet”.

Pojedynczy program wsparcia wspólnotowego w dziedzinie kształcenia i szkoleń jest bardziej racjonalny, spójny i skuteczny. Powinien więc prowadzić do silniejszej interakcji pomiędzy różnymi obszarami, lepszej widoczności, w szczególności w odniesieniu do umiejętności reagowania na zmiany zachodzące w tej dziedzinie, oraz lepszej współpracy.

Dlatego powinien również przyczynić się do realizacji celów strategii lizbońskiej, z uwzględnieniem wymiaru środowiskowego oraz europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego (proces boloński), w szczególności odnośnie do celu dotyczącego uczynienia edukacji i szkoleń globalnym wzorem jakościowym do roku 2010 oraz skupienia się na nauce języków obcych zgodnie z wnioskami posiedzenia Rady Europejskiej w Barcelonie w 2002 r. Program wpisuje się również w ramy szczegółowych przyszłych celów dla systemów kształcenia w programie pracy „Edukacja i szkolenie 2010”, planie działań na rzecz umiejętności i mobilności oraz planie działań na rzecz wspierania nauki języków obcych oraz różnorodności językowej.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1720/2006/WE

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. 327 z 24.11.2006

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1357/2008/WE

31.12.2008–31.12.2013

Dz.U. L 350 z 30.12.2008

See also

Ostatnia aktualizacja: 29.01.2009