System uznawania kwalifikacji zawodowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Mobilność tymczasowa

Stałe miejsce prowadzenia działalności

Dyrektywa przewiduje trzy systemy uznawania kwalifikacji:

Dostęp częściowy

Sprawdzanie znajomości języka

Europejska legitymacja zawodowa

Dostęp do informacji i procedur w internecie

Akty wykonawcze i delegowane

W 2015 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/983, w którym określono procedurę:

W 2020 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1190 w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) 2015/983. W tym akcie prawnym doprecyzowano, że właściwy organ przyjmującego państwa UE podejmuje decyzję o przedłużeniu ważności tymczasowych europejskich legitymacji zawodowych wydanych po uprzednim sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 7 ust. 4 dyrektywy.

Komisja przyjęła również decyzje delegowane (UE) 2016/790, (UE) 2017/2113, (UE) 2019/608 i (UE) 2020/548 zmieniające załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE i aktualizujące wykaz dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji uprawniających do korzystania z automatycznego uznawania oraz nazw szkoleń.

Na mocy rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/907 ustanawiającego wspólny test kształcenia dla instruktorów narciarstwa utworzono w 2019 r. dodatkowy i dobrowolny system automatycznego uznawania kwalifikacji instruktorów narciarstwa w całej UE. Instruktorzy narciarstwa, którzy nie zdali wspólnego testu kształcenia, w dalszym ciągu korzystają z przewidzianego w dyrektywie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji.

Pandemia COVID-19

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja przyjęła komunikat zawierający wytyczne w sprawie pomocy UE w sytuacji nadzwyczajnej dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

W obliczu zmniejszającej się liczby ludności w wieku produkcyjnym w wielu państwach UE można się spodziewać zwiększonego zapotrzebowania na pracowników z wysokimi kwalifikacjami. W związku z tym pojawia się potrzeba szybkiego, prostego i rzetelnego procesu uznawania kwalifikacji takich pracowników w całej UE.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142)

Kolejne zmiany dyrektywy 2005/36/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 27–42)

Zob. tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1190 z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/983 w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 262 z 12.8.2020, s. 4–5)

Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie pomocy UE w sytuacji nadzwyczajnej dotyczące współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19 (Dz.U. C 111I z 3.4.2020, s. 1–5)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/907 z dnia 14 marca 2019 r. ustanawiające wspólny test kształcenia dla instruktorów narciarstwa na podstawie art. 49b dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 145 z 4.6.2019, s. 7–18)

Zob. tekst skonsolidowany.

Decyzja Komisji 2007/172/WE z dnia 19 marca 2007 r. ustanawiająca grupę koordynatorów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 79 z 20.3.2007, s. 38–39)

Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36–43)

Zob. tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17–18)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020