Eurydice — Europejska sieć informacji na temat systemów i polityk edukacyjnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rezolucja Rady i Rady i Ministrów Edukacji w sprawie europejskiej sieci informacji o edukacji Eurydice

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ REZOLUCJI?

Celem rezolucji jest wzmocnienie i rozwój sieci Eurydice, dostarczającej informacje na temat krajowych i europejskich struktur i systemów edukacyjnych oraz postępów w dziedzinie edukacji.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć w sekcji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rezolucja Rady i Ministrów Edukacji zebranych w Radzie z dnia 6 grudnia 1990 r. w sprawie sieci informacji o edukacji we Wspólnocie Europejskiej Eurydice (Dziennik Urzędowy C 329 z 31.12.1990, s. 23–24)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu i uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, nr 1720/2006/WE i nr 1298/2008/WE (Dziennik Urzędowy L 347 z 20.12.2013, s. 50–73)

Ostatnia aktualizacja: 11.07.2016