Informowanie pracowników o warunkach pracy

Zgodnie z prawem UE każdy pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi dokumentu zawierającego informacje o istotnych składnikach jego umowy o pracę lub stosunku pracy.

AKT

Dyrektywa Rady 91/533/EWG z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącego informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy

STRESZCZENIE

Zgodnie z prawem UE każdy pracodawca ma obowiązek przekazania pracownikowi dokumentu zawierającego informacje o istotnych składnikach jego umowy o pracę lub stosunku pracy.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ma zapewnić, aby pracodawcy przekazywali pracownikom określone zasadnicze informacje, takie jak:

Dyrektywa nie ma zastosowania do pracowników, których umowa o pracę została zawarta na okres krótszy niż jeden miesiąc lub których tydzień roboczy ma mniej niż 8 godzin.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Pracodawca musi przekazać pracownikowi dokument zawierający wymagane informacje nie później niż dwa miesiące po podjęciu zatrudnienia.

Przepisy krajowe każdego kraju UE decydują, czy umowa o pracę istnieje, a jeśli tak, regulują warunki tej umowy. Pojęcia „pracownik”, „umowa” i „stosunek pracy” są zatem definiowane według prawa krajowego.

Jeżeli pracodawca wymaga, aby pracownik pracował w innym kraju UE („pracownik kierowany do pracy za granicę”), musi przekazać temu pracownikowi dokument zawierający wymagane informacje przed wyjazdem. Dokument ten musi zawierać pewne dodatkowe informacje, takie jak waluta, w której ma być wypłacane wynagrodzenie, oraz czas trwania zatrudnienia za granicą. Postanowienia te nie mają zastosowania, jeżeli okres zatrudnienia za granicą wynosi jeden miesiąc lub mniej.

Pracodawca musi przekazać pracownikowi pisemny dokument w ciągu jednego miesiąca od zmiany warunków.

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa krajów UE do wprowadzenia przepisów korzystniejszych dla pracowników.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 30 czerwca 1993 r.

KONTEKST

Rozwój nowych form pracy doprowadził do wzrostu liczby rodzajów stosunku pracy. Dyrektywa ma na celu zapewnienie pracownikom lepszej ochrony przed niepewnością związaną z warunkami stosunku pracy, a także stworzenie większej przejrzystości na rynku pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej warunkom pracy.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 91/533/EWG

28.10.1991

30.6.1993

Dz.U. L 288 z 18.10.1991, s. 32-35

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Rady 2014/51/UE z dnia 28 stycznia 2014 r. upoważniająca państwa członkowskie do ratyfikowania, w interesie Unii Europejskiej, Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym z 2011 r. (konwencja nr 189 (Dz.U. L 32 z 1.2.2014, s. 32).

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015