MISSOC – system wzajemnej informacji o ochronie socjalnej

Mając na celu umożliwienie ciągłej i pełnej wymiany informacji o ochronie socjalnej w Europie, Komisja Europejska utworzyła w 1990 r. MISSOC: system wzajemnej informacji o ochronie socjalnej.

AKT

Program MISSOC: system wzajemnej informacji o ochronie socjalnej (ang. Mutual Information System on Social Protection) uruchomiony w marcu 1990 r.

STRESZCZENIE

System MISSOC (Mutual Information System on SOCial protection), utworzony przez Komisję Europejską w 1990 r., stał się podstawowym źródłem informacji o stanie ochrony socjalnej w Europie. Obecnie MISSOC obejmuje 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz od 2000 r. trzy państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i od 2002 r. również Szwajcarię.

Program MISSOC opiera się na ścisłej współpracy między Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego i siecią przedstawicieli państw uczestniczących. Do programu powołano także sekretariat wybierany przez DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Jego zadaniem jest koordynacja sieci i przygotowanie publikacji, organizacja spotkań, zbieranie informacji, zarządzanie systemem informatycznym oraz przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji.

Każde uczestniczące państwo ma jednego lub dwóch przedstawicieli krajowych ministerstw lub instytucji odpowiedzialnych za ochronę społeczną, aby mogli dostarczyć potrzebnych informacji oraz zagwarantować wiarygodność publikowanych danych. Sieć MISSOC zbiera się dwa razy do roku (w maju i październiku) w państwie członkowskim sprawującym prezydencję Rady Unii Europejskiej.

Opis działalności

MISSOC opiera się na informacjach dostarczonych przez ministerstwa i instytucje zajmujące się ochroną socjalną. Publikuje tabele porównawcze (DE) (EN) (FR) stale aktualizowane i obejmujące wszystkie obszary ochrony socjalnej, a także biuletyny informacyjne MISSOC (DE) (EN) (FR), poruszające tematy szczegółowe, takie jak ochrona socjalna niepełnosprawnych, opieka zdrowotna, system opieki nad starszymi czy główne zmiany w systemach ochrony socjalnej.

Zgromadzono też informacje o ustawodawstwie dotyczącym ochrony socjalnej państw Europy Środkowo-Wschodniej w ramach projektu MISSCEEC II (DE) (EN) (FR) z myślą o uzyskaniu informacji spójnych z tabelami MISSOC.

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2005