Kontynuacja egzekwowania ustawodawstwa UE w zakresie delegowania pracowników

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Dyrektywa (UE) 2020/1057 ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

JAKIE SĄ CELE DYREKTYW?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa 96/71/WE

Dyrektywa 2014/67/UE

Lepsza prewencja, monitorowanie i sankcjonowanie wszelkich form nadużyć odpowiednich przepisów

Usprawniony dostęp do informacji

Wzmocniona współpraca administracyjna

Dyrektywa zmieniająca (UE) 2018/957

W dyrektywie zmieniającej (UE) 2018/957 wprowadzono szereg nowych przepisów:

Dyrektywa (UE) 2020/1057

Do zmian wprowadzonych dyrektywą (UE) 2020/1057 należą następujące zmiany:

OD KIEDY DYREKTYWY MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Przedsiębiorstwa „skrzynki pocztowe”: przedsiębiorstwa, które zostały założone w celu wykorzystania luk prawnych i same nie świadczą żadnych usług klientom, a służą tylko jako adres dla świadczenia usług przez ich właścicieli (Komisja Europejska, COM(2013) 122 final).

GŁÓWNE DOKUMENTY

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1–6)

Późniejsze zmiany dyrektywy 96/71/WE zostały uwzględnione w tekście pierwotnym. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11–31)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1057 z dnia 15 lipca 2020 r. ustanawiająca przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.U. L 249 z 31.7.2020, s. 49–65)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym (Dz.U. L 249 z 31.7.2020, s. 17–32)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1–11)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35–44)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2020