Kontynuacja egzekwowania ustawodawstwa UE w zakresie delegowania pracowników

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Dyrektywa 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

JAKIE SĄ CELE DYREKTYW?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa 96/71/WE

Dyrektywa 2014/67/UE

Lepsza prewencja, monitorowanie i sankcjonowanie wszelkich form nadużyć odpowiednich przepisów

Usprawniony dostęp do informacji

Wzmocniona współpraca administracyjna

Dyrektywa zmieniająca (UE) 2018/957

W dyrektywie zmieniającej (UE) 2018/957 wprowadzono szereg nowych przepisów:

OD KIEDY DYREKTYWY MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 18 z 21.1.1997, s. 1–6)

Kolejne zmiany dyrektywy 96/71/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 11–31)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/ 957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 173 z 9.7.2018, s. 16–24)

Sprostowanie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 77)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1–11)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35–44)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 28.04.2020