Czas prowadzenia pojazdu i okresy odpoczynku w sektorze transportu drogowego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w sprawie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku

Rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZEŃ?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006:

Minimalny wiek

Pomocnicy kierowców i konduktorzy muszą mieć ukończone 18 lat, przy czym w wyjątkowych okolicznościach minimalny wiek pomocników kierowców może wynosić 16 lat (bardziej szczegółowe informacje zawiera art. 5).

Przepisy dotyczące czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku

Szczegółowe zasady uregulowano w art. 6, 7, 8, 8a i 9.

Minimalne warunki wykonania rozporządzenia

Tachografy

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1–14)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 561/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1–33)

Zobacz tekst skonsolidowany.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1012 z dnia 7 kwietnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do ustanowienia norm zawierających szczegółowe wymogi dotyczące poziomu usług i bezpieczeństwa w odniesieniu do bezpiecznych i chronionych parkingów oraz procedur ich certyfikacji (Dz.U. L 170 z 28.6.2022, s. 27–37)

Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35–44)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 12.09.2022