Umiejętność korzystania z mediów w środowisku cyfrowym

Umiejętność korzystania z mediów stanowi istotne wyzwanie dla Komisji Europejskiej, ponieważ pomaga dostarczyć obywatelom europejskim narzędzi sprzyjających lepszemu zrozumieniu środowiska cyfrowego, które zaczyna być dominujące w społeczeństwie europejskim.

AKT

Zalecenie Komisji 2009/625/WE z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnego sektora audiowizualnego i treści cyfrowych oraz stworzenia integracyjnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

STRESZCZENIE

Celem zalecenia jest zwiększanie umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym w celu stworzenia bardziej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, przyczyniając się tym samym do powstania bardziej integracyjnego społeczeństwa informacyjnego.

Definicja

Umiejętność korzystania z mediów określana jest jako zdolność do korzystania z mediów, rozumienia i krytycznej oceny różnych aspektów mediów i ich treści. Zagadnienie to obejmuje również umiejętność porozumiewania się w różnych kontekstach.

Przeszkody

Na szczeblu europejskim nadal istnieją pewne przeszkody utrudniające rozwój w dziedzinie umiejętności korzystania z mediów. Państwom członkowskim wciąż brak wspólnej wizji w tym obszarze. Ponadto brak widoczności na poziomie europejskim inicjatyw krajowych, regionalnych i lokalnych utrudnia tworzenie europejskich sieci. W konsekwencji, na daną chwilę, brak koordynacji pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Wyzwania

Umiejętność korzystania z mediów powinna umożliwiać obywatelom europejskim zdolność lepszego rozumienia i analizowania wiadomości medialnych i treści, jakie napotykają na co dzień, oraz pozyskiwania umiejętności, które pozwolą im w pełni korzystać z obywatelstwa.

Może także przyczynić się do zabezpieczenia pluralizmu i niezależności mediów. Pozwala na wyrażanie różnych opinii i reprezentowanie różnych grup w obrębie społeczności i propaguje rozwój wartości, takich jak tolerancja i dialog.

Umiejętność korzystania z mediów odgrywa istotną rolę w podnoszeniu świadomości w zakresie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego i tożsamości kulturowych. Przyczynia się do zwiększania wiedzy i zainteresowania nowymi europejskimi dziełami kultury.

Stając przed tymi wyzwaniami, w ramach istniejących programów, Komisja Europejska będzie wspierała projekty badawcze dotyczące umiejętności korzystania z mediów.

Zalecane działania

Zaleca się, aby państwa członkowskie opracowały i wdrożyły inicjatywy współregulacji prowadzące do przyjęcia przez media europejskie kodeksów postępowania.

Ważnym elementem jest promowanie i finansowanie badań, analiz i projektów dotyczących różnych aspektów i wymiarów umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym.

Zaleca się również, aby państwa członkowskie inicjowały na konferencjach i podczas innych imprez publicznych debaty dotyczące włączenia umiejętności korzystania z mediów do obowiązkowego programu nauczania i uznania jej jako części zapewniania kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Powinny także organizować krajowe kampanie mające na celu pogłębienie świadomości w zakresie dziedzictwa kulturowego, a także szkolenia uświadamiające na temat ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych w sieciach informacyjno-komunikacyjnych.

Ponadto zaleca się, by sektor mediów oferował takie narzędzia służące zwiększaniu poziomu umiejętności korzystania z mediów, jak:

Kontekst

Komunikat Komisji z grudnia 2007 r. zatytułowany „Europejskie podejście do umiejętności korzystania z mediów w środowisku cyfrowym” podkreśla znaczenie umiejętności korzystania z mediów w zakresie informacji handlowych, dzieł audiowizualnych i treści cyfrowych. Lepszy poziom umiejętności korzystania z mediów przyczyniłby się do realizacji celów Unii Europejskiej ustanowionych w Lizbonie, a także w kontekście inicjatywy i2010.

Ostatnia aktualizacja: 28.11.2009