Rola komitetów w kontekście uprawnień wykonawczych Komisji Europejskiej

Przed przyjęciem aktów wykonawczych Komisja Europejska ma obowiązek przeprowadzania konsultacji z komitetem złożonym z przedstawicieli każdego z krajów UE na temat proponowanego przez nią projektu aktów.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję

STRESZCZENIE

Przed przyjęciem aktów wykonawczych Komisja Europejska ma obowiązek przeprowadzania konsultacji z komitetem złożonym z przedstawicieli każdego z krajów UE na temat proponowanego przez nią projektu aktów.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące kontroli przez kraje UE wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - TFUE). Kontrola sprawowana jest za pomocą procedur określanych w żargonie unijnym jako „komitetowe”, tzn. że Komisja musi przedstawić każdy z projektów aktów wykonawczych komitetom złożonym z przedstawicieli krajów UE, którym przewodniczy Komisja.

Zgodnie z najnowszym sprawozdaniem Komisji dotyczącym zmian w systemie procedury komitetowej, obecnie istnieje około 300 komitetów, które obejmują praktycznie wszystkie kompetencje UE (w szczególności rolnictwo, środowisko, transport, zdrowie i konsumenci itd.). W 2013 r. Komisja przyjęła ponad 1700 aktów wykonawczych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ustanawia dwie procedury dotyczące kontroli wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (przyznane przez ustawodawcę):

Procedura sprawdzająca: wykorzystywana głównie w przypadku: a) środków o zasięgu ogólnym oraz b) środków w niektórych obszarach polityki (np. w obszarze rolnictwa, rybołówstwa, środowiska, zdrowia, handlu i opodatkowania).

Akty wykonawcze Komisji muszą zostać przyjęte większością kwalifikowaną komitetu (system ważenia głosów, zgodnie z którym 16 z 28 krajów UE musi zagłosować „za”, a głosy te muszą reprezentować przynajmniej 65% populacji UE). W przypadku gdy komitet wyda negatywną opinię, Komisja może przedstawić projekt aktu komitetowi odwoławczemu, żeby określić, czy należy kontynuować sprawdzanie środka czy zmienić jego treść. Jeśli dyskusje w ramach komitetu nie doprowadzą do wydania opinii, Komisja może przyjąć projekt aktu pod pewnymi warunkami.

Procedura doradcza: zasadniczo jest wykorzystywana w przypadku wszystkich innych środków wykonawczych (np. środki indywidualne w obszarze kultury). Komisja musi uwzględnić, w jak największym stopniu, opinię komitetu przyjmowaną przy pomocy większości zwykłej (większość głosujących).

Uprawnienia kontrolne Parlamentu Europejskiego i Rady: W przypadku gdy akt podstawowy został przyjęty zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (najbardziej popularna procedura decyzyjna obejmująca większość obszarów polityki, zgodnie z którą Parlament Europejski i Rada mają takie same znaczenie), Parlament Europejski albo Rada mogą w każdym momencie wskazać Komisji, że w ich opinii projekt aktu wykonawczego przekracza uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji. W takim przypadku Komisja musi dokonać przeglądu projektu i zdecydować czy zamierza go podtrzymać, zmienić lub wycofać.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 marca 2011 r.

KONTEKST

Art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozwala Komisji na przyjęcie środków wykonawczych dotyczących aktu prawnego, w przypadku gdy niezbędne są jednolite warunki wykonywania. Podstawowy akt prawny musi wyraźnie nadawać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów wykonawczych.

Więcej informacji na stornie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej komitologii.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 182/2011

1.3.2011

-

Dz.U. L 55, 28.2.2011, s. 13-20

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji z prac komitetów w roku 2013 (COM(2014) 572 final z 16.9.2014)

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2015