Umowy międzynarodowe i kompetencje zewnętrzne UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Artykuł 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

Artykuł 4 TFUE

Artykuł 207 TFUE

Artykuł 216 TFUE

JAKIE SĄ CELE TYCH ARTYKUŁÓW?

Ustanawiają one uprawnienia UE do negocjowania i zawierania umów międzynarodowych, a także jej wyłączne lub dzielone kompetencje do zawierania takich umów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Umowy międzynarodowe (konwencje, traktaty)

Kompetencje zewnętrzne UE

Kompetencje wyłączne i dzielone

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część pierwsza – Zasady – Tytuł I – Kategorie i dziedziny kompetencji Unii – Artykuł 3 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 51)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część pierwsza – Zasady – Tytuł I – Kategorie i dziedziny kompetencji Unii – Artykuł 4 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 51–52)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część piąta – Działania zewnętrzne Unii – Tytuł II – Wspólna polityka handlowa – Artykuł 207 (dawny art. 133 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 140–141)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część piąta – Działania zewnętrzne Unii – Tytuł V – Umowy międzynarodowe – Artykuł 216 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 144)

Ostatnia aktualizacja: 08.04.2020