Traktat z Lizbony

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską

JAKIE SĄ CELE TRAKTATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zmiany instytucjonalne

Parlament Europejski

Rada Europejska

Gromadzi ona szefów państw lub rządów, zapewniając większą ciągłość i spójność działań UE. Jest formalnie uznawana za tę instytucję UE, która wyznacza ogólny kierunek polityki oraz priorytety UE.

Jej przewodniczący jest wybierany przez samą Radę Europejską większością głosów na okres 30 miesięcy (kadencja może zostać jednokrotnie odnowiona). Wcześniej stanowisko to było obsadzane rotacyjnie na okres 6 miesięcy.

Rada

Traktat wprowadza nowe zasady głosowania większością przy przyjmowaniu aktów prawnych. Większość jest osiągnięta, gdy „za” głosuje co najmniej 55% państw UE reprezentujących co najmniej 65% ludności UE. Mniejszość potrzebną do zablokowania wniosku stanowią co najmniej cztery państwa.

Posiedzenia Rady, na których dyskutuje się nad projektami aktów prawnych i je głosuje, są jawne.

Komisja Europejska

Przewodniczący Komisji jest:

Trybunał Sprawiedliwości UE

Właściwość Trybunału zostaje rozciągnięta na wszystkie dziedziny polityki UE, z wyjątkiem wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.

Europejski Bank Centralny (EBC)

EBC zostaje wymieniony w art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), przez co zostaje formalnie uznany za instytucję UE.

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Na mocy Traktatu:

Pozostałe zmiany

Polityki unijne

Dotychczasowa struktura filarowa zostaje zastąpiona podziałem kompetencji:

Umacnianie demokracji

W Traktacie:

Wystąpienie z UE

W Traktacie po raz pierwszy przewidziano formalną procedurę stosowaną w przypadku, gdy państwo UE pragnie wystąpić z UE (art. 50 TUE – zobacz streszczenie dotyczące negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (1) na podstawie art. 50).

OD KIEDY TRAKTAT MA ZASTOSOWANIE?

Traktat został podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r., natomiast w życie wszedł w dniu 1 grudnia 2009 r.

KONTEKST

Traktat z Lizbony jest w dużej mierze zainspirowany Traktatem ustanawiającym Konstytucję dla Europy. Konstytucja miała zastąpić traktaty założycielskie UE jednym aktem prawnym. Podpisano ją w Rzymie w dniu 29 października 2004 r. Przed wejściem w życie miała być jeszcze ratyfikowana przez wszystkie państwa UE (wówczas w jej skład wchodziło 27 krajów). Ratyfikowało ją 17 państw. Odrzucono ją jednak w referendach krajowych przeprowadzonych w 2005 r. we Francji i Holandii.

Z kolei Traktat z Lizbony zmienia te traktaty, dokładnie tak samo, jak miało to miejsce w przypadku traktatów z Amsterdamu i Nicei. Na jego mocy wprowadzono większość reform instytucjonalnych i politycznych przewidzianych w traktacie konstytucyjnym.

KLUCZOWE POJĘCIA

Równość obywateli: UE przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne (art. 9 TUE).
Demokracja przedstawicielska: obywatele UE są reprezentowani bezpośrednio na szczeblu UE przez Parlament Europejski.
Demokracja uczestnicząca: obywatele UE mają prawo brać udział w procesie podejmowania decyzji przez UE oraz wchodzić w interakcje z instytucjami UE, np. w drodze dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, których są członkami.

GŁÓWNY DOKUMENT

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. C 306 z 17.12.2007, s. 1–271)

Ostatnia aktualizacja: 15.12.2017(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).