Komisja Europejska

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 17 Traktatu o Unii Europejskiej

Artykuł 18 Traktatu o Unii Europejskiej

Artykuł 244 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) — rola, skład, uprawnienia i funkcjonowanie Komisji Europejskiej

Artykuł 245 TFUE — rola, skład, uprawnienia i funkcjonowanie Komisji Europejskiej

Artykuł 246 TFUE — rola, skład, uprawnienia i funkcjonowanie Komisji Europejskiej

Artykuł 247 TFUE — rola, skład, uprawnienia i funkcjonowanie Komisji Europejskiej

Artykuł 248 TFUE — rola, skład, uprawnienia i funkcjonowanie Komisji Europejskiej

Artykuł 249 TFUE — rola, skład, uprawnienia i funkcjonowanie Komisji Europejskiej

Artykuł 250 TFUE — rola, skład, uprawnienia i funkcjonowanie Komisji Europejskiej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZYCH ARTYKUŁÓW TRAKTATU?

W niniejszych artykułach określono rolę, skład, uprawnienia, funkcjonowanie oraz sposób mianowania członków Komisji Europejskiej, czyli organu władzy wykonawczej Unii Europejskiej.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rola

1. Składanie wniosków ustawodawczych — Komisja jest jedyną unijną instytucją, która oficjalnie zwraca się do Parlamentu EuropejskiegoRady o przyjęcie nowych przepisów.

2. Koordynowanie polityki UE i przyznawanie unijnych środków — Komisja we współpracy z Radą i Parlamentem ustala priorytety dotyczące wydatków, a ponadto opracowuje i realizuje roczny budżet.

3. Egzekwowanie stosowania unijnego prawa — wraz z Trybunałem Sprawiedliwości UE, Komisja zapewnia prawidłowe stosowanie przepisów unijnego prawa we wszystkich krajach UE.

4. Reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej — Komisja zajmuje stanowisko w imieniu wszystkich krajów UE w ramach międzynarodowych organizacji, takich jak Światowa Organizacja Handlu (WTO).

Skład

Przewodniczący

Nominacja

Tabela zbiorcza

Traktat o Unii Europejskiej

17

Rola i skład Komisji; mianowanie i uprawnienia przewodniczącego Komisji

Traktat o Unii Europejskiej

18

Mianowanie i uprawnienia Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Funkcjonowanie Komisji

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej — Tytuł III — Postanowienia o instytucjach — Artykuły 1718 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 26–27)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej — Część szósta — Postanowienia instytucjonalne i finansowe — Tytuł i — Postanowienia instytucjonalne — Rozdział 1 — Instytucje — Sekcja 4 — Komisja — Artykuły 244, 245, 246, 247, 248, 249 oraz 250 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 155–157)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja Rady Europejskiej 2013/272/UE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej (Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 98)

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2017