Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat: Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego

JAKIE SĄ CELE KOMUNIKATU?

Ustanawia on strategię „od pola do stołu” z myślą o przyspieszeniu transformacji UE w kierunku zrównoważonego systemu żywnościowego, który:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Europejski Zielony Ład

Strategia „od pola do stołu” stanowi kluczowy element Europejskiego Zielonego Ładu (zob. streszczenie) i uzupełnia unijną strategię na rzecz bioróżnorodności 2030 (zob. streszczenie).

Zrównoważony system żywnościowy

Strategia ma na celu ustanowienie zrównoważonego systemu żywnościowego w drodze:

Plan działania

Do komunikatu załączono projekt planu działania. Zawiera on wykaz wniosków dotyczących nowych aktów prawnych i wykaz obecnie obowiązujących aktów prawnych, które wymagają zmiany, a także przewiduje szereg innych przeglądów i inicjatyw. Obejmują one:

Cele na rok 2030

W strategii wskazano szereg konkretnych celów, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.

Celem strategii jest również zapewnienie, do 2025 r., szerokopasmowego internetu na wszystkich obszarach wiejskich.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Strategia „od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (COM(2020) 381 final z 20.5.2020)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące doświadczeń zgromadzonych przez państwa członkowskie w odniesieniu do realizacji celów krajowych wyznaczonych w ich krajowych planach działania oraz postępów we wdrażaniu dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (COM(2020) 204 final z 20.5.2020)

Dokument roboczy służb Komisji – Ocena rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności w odniesieniu do profili żywieniowych i oświadczeń zdrowotnych dotyczących roślin i preparatów roślinnych oraz do ogólnych ram regulacyjnych ich stosowania w żywności (SWD(2020) 95 final z 20.5.2020)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia (COM(2020) 380 final z 20.5.2020)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski Zielony Ład (COM(2019) 640 final z 11.12.2019)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz.U. L 304 z 22.11.2011, s. 18–63)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71–86)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2021