Przeprowadzanie dowodów w sprawach cywilnych i handlowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2020/1783 w sprawie współpracy między sądami państw UE przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu poprawę skuteczności i przyspieszenie postępowań sądowych o charakterze transgranicznym w sprawach cywilnych i handlowych w wyniku uproszczenia i usprawnienia procedur przeprowadzania dowodów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie stosuje się w sprawach cywilnych i handlowych, gdy sąd* („sąd wzywający”) występuje do sądu w innym państwie UE („sądu wezwanego”) z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu lub zamierza sam bezpośrednio przeprowadzić dowód.

Wnioski w celu uzyskania dowodu są:

Sąd wezwany do przeprowadzenia dowodu:

Sąd zamierzający przeprowadzić dowód bezpośrednio w innym państwie UE:

Co do zasady sąd, do którego zwrócono się o przeprowadzenie dowodu, nie może żądać od sądu wzywającego zwrotu opłat lub kosztów. W drodze odstępstwa można jednak żądać zwrotu:

Państwa UE:

Komisja:

Rozporządzenie nie ma zastosowania w Danii.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2020/1783 uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 (zob. streszczenie).

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 lipca 2022 r.

Rozporządzenie (UE) 2020/1783 przekształca i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 (wraz z jego kolejnymi zmianami). Uwzględnia ono postępy w cyfryzacji i przewiduje wykorzystanie nowych technologii w celu przyspieszenia procedur, ograniczenia opóźnień i zmniejszenia kosztów ponoszonych przez jednostki i przedsiębiorstwa.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Sąd: każdy organ krajowy, który może przeprowadzać dowody (do tej kategorii nie zaliczają się więc wyłącznie organy wymiaru sprawiedliwości).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1783 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (przeprowadzanie dowodów) (wersja przekształcona) (Dz.U. L 405 z 2.12.2020, s. 1–39)

DOKUMENT POWIĄZANY

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1–24)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1206/2001 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021