Ocena zrównoważonych środowiskowo inwestycji

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Plan działania w sprawie zrównoważonego wzrostu

To rozporządzenie zwane „„Taksonomią”” jest jednym z wielu działań mających pomóc w osiągnięciu trzech głównych celów planu działania. Są to:

Kryteria

Rozporządzenie określa następujące kryteria, które mają być stosowane w UE i państwach członkowskich UE, na podstawie których inwestorzy będą mogli ustalić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo.

Cele środowiskowe

Na potrzeby rozporządzenia przyjmuje się, że celami środowiskowymi są:

Rozporządzenie określa kroki, jakie działalność gospodarcza musi podjąć, aby wnieść zrównoważony wkład lub nie zaszkodzić poważnie żadnemu z wymienionych celów środowiskowych.

Wykaz działalności

Zgodnie z rozporządzeniem Komisja ma sporządzić wykaz zrównoważonych środowiskowo działalności poprzez określenie technicznych kryteriów kwalifikacji dla każdego celu środowiskowego. Kryteria są określane w drodze aktów delegowanych.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 12 lipca 2020 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz.U. L 198 z 22.6.2020, s. 13–43).

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejski Zielony Ład (COM(2019) 640 final, 11.12.2019).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1–16).

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2019/2088 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2089 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej oraz unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, a także ujawniania informacji dotyczących wskaźników referencyjnych w związku z kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 17–27).

Komunikat Komisji – Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (Dz. U. C 209 z 20.6.2019, s. 1–30).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 328 z 21.12.2018, s. 82–209).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19–76).

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022