Umowa handlowa między UE a Szwajcarią

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Szwajcarią

Rozporządzenie (EWG) nr 2840/72 w sprawie zawarcia umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Szwajcarią

JAKIE SĄ CELE UMOWY I ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Cele

Główne cele umowy są następujące:

Zniesienie środków taryfowych i pozataryfowych

Reguły konkurencji

Obie strony są zobowiązane przestrzegać reguł konkurencji zakazujących nadużywania pozycji dominującej, karteli oraz monopoli, a także przestrzegać zasad pomocy państwa.

Komitet mieszany

Na mocy umowy ustanawia się komitet mieszany złożony z przedstawicieli obu stron. Komitet:

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Umowa weszła w życie 1 stycznia 1973 r. Do umowy dołączono następnie szereg protokołów.

KONTEKST

Stosunki polityczne między UE i Szwajcarią reguluje ponad 100 umów „dwustronnych” dotyczących szeregu zagadnień, w tym między innymi badań naukowych i innowacji, strefy Schengen, polityki azylowej i wzajemnego uznawania.

Dodatkowe informacje:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Umowa zawarta pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 189–280)

Kolejne zmiany umowy zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2840/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. w sprawie zawarcia Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską, przyjmujące przepisy w celu jej wykonania oraz zawierające Porozumienie dodatkowe dotyczące ważności dla Księstwa Liechtensteinu Porozumienia między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. (Dz.U. L 300 z 31.12.1972, s. 188)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca kryteriów i mechanizmów umożliwiających określanie państwa właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl złożonego w państwie członkowskim lub w Szwajcarii (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 5–17)

Umowa między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 53 z 27.2.2008, s. 52–79)

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniająca umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych (Dz.U. L 23 z 26.1.2005, s. 19–48)

Zob. tekst skonsolidowany.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania w odniesieniu do oceny zgodności (Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 369–429)

Zob. tekst skonsolidowany.

Umowa ramowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 313 z 22.11.1985, s. 6–8)

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2020