Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2020/741 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W rozporządzeniu ustanawia się minimalne wymogi dotyczące jakości wody i jej monitorowania, a dodatkowo także zasady dotyczące zarządzania ryzykiem, do celów bezpiecznego wykorzystania odzyskanej wody do nawadniania w rolnictwie w ramach zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi.

Jest ono oparte na dwóch komunikatach Komisji Europejskiej:

Zakres

Jakość odzyskanej wody

Operator zakładu odzyskiwania wody zapewnia, aby odzyskana woda przeznaczona do nawadniania w rolnictwie spełniała:

Zarządzanie ryzykiem

Obowiązki dotyczące zezwoleń

Kontrole zgodności

Przejrzystość i wymiana informacji

Wytyczne

Komisja opublikowała wytyczne, których celem jest pomoc państwom członkowskim i zainteresowanym stronom w stosowaniu przepisów dotyczących ponownego wykorzystania wody. Dodatkiem do wytycznych są praktyczne przykłady, których publikacja ma na celu ułatwienia stosowania przepisów.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 26 czerwca 2023 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/741 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (Dz.U. L 177 z 5.6.2020, s. 32–55)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Zawiadomienie Komisji Wytyczne mające na celu wsparcie stosowania rozporządzenia 2020/741 w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (2022/C 298/01) (Dz.U. L 298 z 5.8.2022, s. 1–55)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym (COM(2015) 614 final z 2.12.2015)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012) 673 final z 14.11.2012)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej (COM(2007) 414 final z 18.7.2007)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1–54). Tekst opublikowany ponownie w sprostowaniu (Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 3–21).

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 852/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 330 z 5.12.1998, s. 32–54)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40–52)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2022