Europejska statystyka gospodarcza

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

W rozporządzeniu ustanowiono przepisy dotyczące:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Europejska statystyka gospodarcza obejmuje:

Europejskie ramy dla statystycznych rejestrów przedsiębiorstw stanowią autorytatywne źródło uzyskiwania wysokiej jakości zharmonizowanych populacji statystycznych rejestrów przedsiębiorstw służących do sporządzania europejskiej statystyki gospodarczej. Obejmują one:

Krajowe organy statystyczne w krajach UE mogą wykorzystywać następujące źródła do tworzenia statystyki gospodarczej i krajowych statystycznych rejestrów przedsiębiorstw:

Europejska statystyka gospodarcza obejmuje następujące dziedziny:

Każda dziedzina musi obejmować co najmniej jeden z kluczowych tematów, na przykład populację podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, produkcję i wyniki działalności, wykorzystanie ICT i handel elektroniczny, nakłady na badania i rozwój, globalne łańcuchy wartości oraz międzynarodowy handel towarami i usługami. Te tematy opisano szczegółowo w załączniku I do rozporządzenia.

W załączniku II określono częstotliwość (miesiąc, kwartał, rok lub większa liczba lat), okres referencyjny i jednostkę statystyczną w odniesieniu do każdego tematu.

Kraje UE:

Do wymiany między Eurostatem, krajowymi organami statystycznymi i bankami centralnymi oraz Europejskim Bankiem Centralnym danych poufnych dotyczących grup wielonarodowych i wewnątrzunijnego handlu towarami mają zastosowanie przepisy szczególne, pod warunkiem, że taka wymiana odbywa się wyłącznie do celów statystycznych.

Eurostat:

Komisja może przyjmować akty delegowane i wykonawcze w celu zmiany przepisów, o ile nie pociąga to za sobą żadnych znacznych dodatkowych kosztów ani obciążeń po stronie organów krajowych lub respondentów. Komisja przyjęła następujące akty:

UE może przyznać krajowym urzędom statystycznym i innym organom wsparcie finansowe na pokrycie kosztów różnych działań, takich jak opracowanie metodologii zmierzających do osiągnięcia wyższej jakości lub niższych kosztów.

Uchylenie

Rozporządzenie uchyla:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r.

KONTEKST

Dotychczas dziedzina informacji statystycznych na temat działalności gospodarczej przedsiębiorstw krajowych była uregulowana różnymi aktami prawnymi. Uniemożliwiało to zagwarantowanie spójności poszczególnych danych statystycznych i wypracowanie zintegrowanego podejścia do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania statystyki gospodarczej. Nowe rozporządzenie eliminuje te niedoskonałości.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylające 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 327 z 17.12.2019, s. 1–35)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1470 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie nazewnictwa krajów i terytoriów dla celów statystyki europejskiej dotyczącej międzynarodowego handlu towarami oraz w sprawie podziału geograficznego w odniesieniu do innych statystyk gospodarczych (Dz.U. L 334 z 13.10.2020, s. 2–21)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1197 z dnia 30 lipca 2020 r. ustanawiające specyfikacje techniczne i ustalenia na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej (Dz.U. L 271 z 18.8.2020, s. 1–170)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1030 z dnia 15 lipca 2020 r. określające specyfikacje techniczne wymogów dotyczących danych w odniesieniu do tematu „Wykorzystanie ICT i handel elektroniczny” dla roku referencyjnego 2021 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2152 (Dz.U. L 227 z 16.7.2020, s. 12–20)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 (Dz.U. L 152 z 16.6.2009, s. 23–29)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 471/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 295/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw (przekształcenie) (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 13–59)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6–16)

Rozporządzenie (WE) nr 716/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie statystyki wspólnotowej dotyczącej struktury i działalności zagranicznych podmiotów zależnych (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 17–31)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 808/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. dotyczące statystyk Wspólnoty w sprawie społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, s. 49–55)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 1–8)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie tworzenia rocznych statystyk Wspólnoty dotyczących przemysłu hutniczego w latach 2003–2009 (Dz.U. L 7 z 13.1.2004, s. 1–6)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Dz.U. L 230 z 16.9.2003, s. 1–3)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1165/98 z dnia 19 maja 1998 r. dotyczące krótkoterminowych statystyk (Dz.U. L 162 z 5.6.1998, s. 1–15)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1–3)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2020