Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie ustanawia się zasady i procedury dotyczące ochrony „sygnalistów”, czyli osób, które zgłaszają* informacje uzyskane w kontekście związanym z pracą na temat naruszeń* prawa UE w kluczowych dziedzinach polityki. Naruszenia obejmują zarówno niezgodne z prawem działania lub zaniechania, jak i nadużycia prawa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakresem dyrektywy objęte są zgłoszenia dotyczące:

Dyrektywa uzupełnia niektóre sektorowe akty prawa UE, które zawierają już przepisy o sygnalistach (w szczególności akty dotyczące usług finansowych, prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska).

Dyrektywa nie:

Zakresem stosowania dyrektywy objęty jest szeroki krąg osób pracujących w sektorze prywatnym i publicznym, w tym osoby, które dokonują zgłoszenia już po ustaniu stosunku pracy:

Osoby są chronione, jeżeli ujawnią swoje zastrzeżenia, o ile:

System zgłaszania obejmuje:

Ochrona prawna

Aby kwalifikować się do objęcia ochroną prawną, osoba musi:

Sygnaliści:

Państwa UE:

Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie:

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 16 grudnia 2019 r., przy czym do porządku krajowego państw UE ma zostać włączona do dnia 17 grudnia 2021 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Zgłoszenie: ustne lub pisemne przekazanie informacji na temat naruszenia.
Naruszenie: działanie lub zaniechanie, które jest niezgodne z prawem lub sprzeczne z celem aktów prawa UE.
Działania odwetowe: bezpośrednie lub pośrednie zachowanie mające miejsce w pracy, które może wyrządzić sygnaliście szkodę.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz.U. L 305 z 26.11.2019, s. 17–56)

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020