Orzeczenia w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej – jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2019/1111 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do spraw cywilnych* dotyczących:

Obowiązki alimentacyjne są wyłączone z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.

W kontekście transgranicznym w rozporządzeniu przewidziano:

Dobro dziecka ma podstawowe znaczenie, zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i Konwencją o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., wprowadzonymi w drodze przepisów i procedur krajowych.

Niniejsze rozporządzenie stanowi uzupełnienie konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, która odnosi się do orzeczeń nakazujących powrót dziecka do kraju jego pochodzenia.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2019/1111 uchyla rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 z dniem 1 sierpnia 2022 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 sierpnia 2022 r. Niektóre przepisy dotyczące aktów delegowanych i wymóg państw członkowskich dotyczący dostarczania informacji Komisji Europejskiej mają zastosowanie od 22 lipca 2019 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Sprawy cywilne: postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego i zapadłe w ich wyniku orzeczenia. Na potrzeby rozporządzenia pojęcie to obejmuje wszystkie pozwy lub wnioski, środki lub orzeczenia dotyczące „odpowiedzialności rodzicielskiej” w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, zgodnie z jego celami i w oparciu o utrwalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kuratela: osoba prawnie wyznaczona do dbania o dobra osoby, która, z uwagi na swój młody wiek lub nieprawidłowe rozumowanie, czy też z innych przyczyn, nie jest w stanie zadbać o własne dobro. Stosuje się ją do określania opiekuna majątku podopiecznego (np. niemowlęcia umieszczonego z mocy prawa pod pieczą opiekuna), który różni się od opiekuna samego podopiecznego.
Dokumenty urzędowe: określone w rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 jako:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (Dz.U. L 178, z 2.7.2019, s. 1–115)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1–29)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 2201/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U. L 7 z 10.1.2009, s. 1–79)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2019