e-Cohesion – elektroniczna i nieoparta na dokumentacji papierowej administracja

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1011/2014 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy na temat wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi

Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 184/2014 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI) oraz przepisy ogólne dotyczące funduszy ESI, warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZEŃ?

W obu rozporządzeniach ustanowiono szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 (zobacz streszczenie).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W rozporządzeniu (UE) nr 1011/2014 ustanowiono:

Systemy elektronicznej wymiany danych* między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (e-Cohesion) umożliwiają kontrolę administracyjną każdego złożonego przez beneficjentów wniosku o refundację. Dokumenty w wersji papierowej mogą być wymagane jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przeprowadzeniu analizy ryzyka, oraz tylko pod warunkiem, że takie dokumenty są prawdziwym źródłem zeskanowanych dokumentów, które zostały zamieszczone w systemach elektronicznej wymiany danych. Wymiana dokumentów i danych obejmuje sprawozdania z postępów, wnioski o płatność i wymianę informacji związanych z kontrolami zarządczymi i audytami.

Systemy elektronicznej wymiany danych:

Rozporządzenie (UE) nr 184/2014

Zgodnie z art. 74 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 każda oficjalna wymiana informacji między państwami UE a Komisją ma się odbywać z wykorzystaniem systemu elektronicznej wymiany danych. W rozporządzeniu (UE) nr 184/2014 ustanowiono warunki mające zastosowanie do tego systemu elektronicznej wymiany danych (systemu SFC2014).

System SFC2014 będzie dostępny dla państw UE i Komisji bądź bezpośrednio przez interaktywny interfejs użytkownika (stronę internetową), bądź przez interfejs techniczny wykorzystujący predefiniowane protokoły (usługi sieciowe), które umożliwiają automatyczną synchronizację i przekazywanie danych między systemami informatycznymi państw UE a systemem SFC2014. Ponadto w rozporządzeniu ustanowiono wymogi operacyjne i dotyczące bezpieczeństwa danych, które muszą być spełnione przy korzystaniu z systemu SFC2014.

Rozporządzenie, a konkretnie załącznik do niego, zawiera również nomenklaturę kategorii interwencji, o której mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013, a także kody odnoszące się do interwencji.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Zobacz również:

KLUCZOWE POJĘCIA

Systemy elektronicznej wymiany danych: mechanizmy i instrumenty umożliwiające elektroniczną wymianę dokumentów i danych, w tym informacji audiowizualnych, zeskanowanych dokumentów i plików elektronicznych.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz.U. L 286 z 30.9.2014, s. 1–74)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1101/2014 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 184/2014 z dnia 25 lutego 2014 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, warunki mające zastosowanie do systemu elektronicznej wymiany danych między państwami członkowskimi a Komisją oraz przyjmujące, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”, klasyfikację kategorii interwencji dla wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 7–20)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320–469)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259–280)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 10.01.2020