Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych – informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich (ECRIS-TCN)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2019/816 ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw UE posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN)

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia się w nim:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ten akt prawny ma zastosowanie do przetwarzania informacji dotyczących tożsamości obywateli państw trzecich, wobec których wydano uprzednie wyroki skazujące* w jednym z państw UE, do celów identyfikacji państw UE, w których takie wyroki skazujące wydano. Ma ono także zastosowanie do obywateli UE, którzy posiadają również obywatelstwo państwa trzeciego. Informacje o samym wyroku skazującym mogą być uzyskane jedynie ze skazującego państwa UE przy użyciu ECRIS.

Architektura techniczna ECRIS-TCN składa się z:

Organy krajowe tworzą, możliwie jak najszybciej, wpis w ECRIS-TCN w odniesieniu do każdego skazanego obywatela państwa trzeciego. Wpis zawiera:

Organy krajowe mogą korzystać z ECRIS-TCN do uzyskania informacji o uprzednich wyrokach skazujących wydanych wobec danej osoby, o ile jest to konieczne do celów postępowania karnego przeciwko tej osobie lub do jednego z następujących celów:

Eurojust, Europol i EPPO:

Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe mogą, do celów postępowania karnego, kierować do Eurojustu wnioski o udzielenie informacji na temat tego, czy i które państwa UE posiadają informacje z rejestrów karnych. W przypadku trafienia* oraz wyrażenia zgody przez zainteresowane państwo UE Eurojust informuje państwo trzecie lub organizację międzynarodową o nazwie tego państwa UE, tak aby te podmioty mogły złożyć do tego państwa UE wniosek o odpowiednie wyciągi z rejestru karnego.

Dane:

eu-LISA odpowiada za:

Państwa UE odpowiadają za:

Każda jednostka i każde państwo UE, które poniosły szkodę w wyniku działań niezgodnych z rozporządzeniem, mogą otrzymać odszkodowanie od:

Obywatele państw trzecich mogą się skontaktować z organem centralnym w państwie UE w celu złożenia wniosku o uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie ich wykorzystania.

Każdy przypadek niezgodnego z prawem wykorzystania danych wprowadzonych do ECRIS-TCN podlega sankcjom lub środkom dyscyplinarnym.

Europejski Inspektor Ochrony Danych monitoruje czynności eu-LIS-y z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przeprowadza, co najmniej raz na trzy lata, audyt tych czynności. Sprawozdanie z tego audytu jest przekazywane Parlamentowi Europejskiemu, rządom państw UE oraz Komisji.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 11 czerwca 2019 r. Państwa UE są zobowiązane jak najszybciej podjąć środki niezbędne do jego wykonania, tak aby zapewnić właściwe funkcjonowanie ECRIS-TCN. Komisja określi dzień, od którego państwa UE mogą rozpocząć wprowadzanie danych do ECRIS-TCN, gdy tylko uzna, że spełnione są określone warunki.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wyrok skazujący: każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd karny wobec jednostki, które zostało wpisane do rejestru karnego.
Trafienie: dopasowanie uzyskane w wyniku porównania informacji dotyczących tożsamości zapisanych w systemie centralnym z informacjami dotyczącymi tożsamości użytymi do wyszukiwania.
Oprogramowanie wzorcowe ECRIS: oprogramowanie opracowane przez Komisję i udostępnione państwom UE do celów wymiany informacji z rejestrów karnych za pośrednictwem ECRIS.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiające scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1726 (Dz.U. L 135 z 22.5.2019, s. 1–26)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2019/816 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Decyzja ramowa Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji (Dz.U. L 93 z 7.4.2009, s. 23–32)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 138–183)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99–137)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39–98)

Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w zakresie ustanowienia Prokuratury Europejskiej (Dz.U. L 283 z 31.10.2017, s. 1–71)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW (Dz.U. L 135 z 24.5.2016, s. 53–114)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1–88)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 89–131)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 21.04.2020