Ochrona przeciwko agrofagom roślin

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie pomaga zwalczać agrofagi i choroby roślin w ramach systemu ochrony zdrowia roślin, przy wykorzystaniu bardziej skutecznych środków służących ochronie UE i jej roślin, zapewniających bezpieczną wymianę handlową i zmniejszających wpływ zmiany klimatu, w tym:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Agrofagi kwarantannowe

Określono kryteria w celu identyfikacji agrofagów kwarantannowych, których wprowadzaniu oraz rozprzestrzenianiu się na terytorium UE należy zapobiec. Agrofagami kwarantannowymi dla strefy chronionej są agrofagi, w odniesieniu do których konieczne jest przeprowadzenie kontroli jedynie w niektórych częściach UE.

Agrofagi priorytetowe

Paszporty roślin i świadectwa fitosanitarne

Import

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapobieżenie wprowadzeniu agrofagów do UE. Rozporządzenie przewiduje – na podstawie wstępnej oceny ryzyka – środki oparte na ryzyku i środki zapobiegawcze służące ochronie UE przed agrofagami, które mogłyby być wprowadzone za pomocą rośliny, produktu roślinnego lub innego przedmiotu pochodzącego spoza UE.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 14 grudnia 2019 r.

KONTEKST

Zob. również:

KLUCZOWE POJĘCIA

Środek fitosanitarny: urzędowy środek mający na celu zapobieganie wprowadzeniu lub rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych lub ograniczenie skutków gospodarczych występowania regulowanych agrofagów niekwarantannowych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4–104)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2016/2031 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35–55)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1–32)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013 z dnia 13 marca 2013 r. ustanawiające szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 (Dz.U. L 78 z 20.3.2013, s. 23–40)

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019