Łańcuch dostaw produktów rolnych i spożywczych – nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorcami

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2019/633 w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa ma zastosowanie do małych i średnich dostawców, a także większych dostawców, których roczny obrót nie przekracza 350 mln EUR. Stopień ochrony jest uzależniony od stosunku wielkości rocznego obrotu dostawcy i nabywcy. Dostawcy są kwalifikowani do jednej z pięciu kategorii w zależności od wielkości obrotu:

Zakaz nieuczciwych praktyk handlowych

W dyrektywie wprowadza się zakaz stosowania, w każdych okolicznościach, następujących nieuczciwych praktyk handlowych:

W dyrektywie wprowadza się zakaz stosowania następujących nieuczciwych praktyk handlowych, chyba że zostały one uzgodnione w sposób wyraźny i jednoznaczny przez nabywcę i dostawcę:

Skargi i poufność

Państwa UE wyznaczają krajowe organy egzekwowania prawa. Dostawcy mogą wnosić skargi do organu egzekwowania prawa w swoim państwie lub w państwie nabywcy podejrzanego o stosowanie zakazanej praktyki handlowej.

Na wniosek skarżącego organ egzekwowania prawa podejmuje kroki niezbędne do zachowania w tajemnicy jego tożsamości oraz do ochrony wszelkich innych informacji, których ujawnienie mogłoby zaszkodzić interesom skarżącego lub dostawców.

Uprawnienia organów egzekwowania prawa

Organy egzekwowania prawa muszą dysponować uprawnieniami i wiedzą fachową, tak aby móc:

Państwa UE mogą zachęcać do dobrowolnego stosowania skutecznych mechanizmów alternatywnego rozstrzygania sporów.

Państwa UE zapewniają, aby organy egzekwowania prawa skutecznie współpracowały ze sobą oraz z Komisją i udzielały sobie wzajemnej pomocy w sprawach mających wymiar transgraniczny.

Komisja Europejska jest wspomagana przez Komitet ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 (zob. streszczenie dotyczące wspólnej organizacji rynków rolnych w UE).

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zostać włączona do porządku krajowego państw UE do dnia sobota, 1 maja 2021 r. Państwa UE mają stosować przepisy niezbędne do wykonania dyrektywy od dnia 1 listopada 2021 r.

KONTEKST

Zobacz również:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 59–72)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 1–18)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671–854)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz.U. L 48 z 23.2.2011, s. 1–10)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2019