Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2019/472 ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Zgodnie ze strategią UE na rzecz środowiska morskiego i Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. rozporządzenie ma na celu przyczynienie się do:

W skład unijnej floty rybackiej wchodzą głównie statki z Belgii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Holandii, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa (1).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W rozporządzeniu ustanawia się plan wieloletni* dotyczący wymienionych poniżej stad, w tym stad głębokowodnych, obowiązujący na określonych obszarach wód zachodnich i wód z nimi sąsiadujących:

Rozporządzenie ma także zastosowanie do przyłowów* złowionych w wodach zachodnich podczas połowów ze stad wymienionych powyżej.

Plan ma na celu przyczynienie się do:

W ramach planu wdraża się podejście ekosystemowe* do zarządzania rybołówstwem, aby zminimalizować negatywny wpływ połowów na ekosystem morski.

Docelowa śmiertelność połowowa *

Docelowe wartości śmiertelności połowowej, zgodne z przedziałami określonymi dla każdego gatunku i obszaru objętego zakresem rozporządzenia, muszą zostać osiągnięte tak szybko, jak to możliwe, w sposób progresywny do 2020 r., oraz utrzymane w późniejszym okresie. Przedziały te, które są określone w oparciu o opinie naukowe i które podlegają przeglądowi dokonywanemu przez Komisję Europejską w celu niezwłocznego uwzględnienia zmieniających się okoliczności, zapewniają elastyczność z myślą o uwzględnieniu specyfiki połowów wielogatunkowych i przyczynieniu się do wdrożenia obowiązku wyładunku.

Środki ochronne

Uprawnienia do połowów są ustalane w celu zapewnienia mniejszego niż 5% prawdopodobieństwa zmniejszenia się biomasy stada tarłowego poniżej limitu punktu odniesienia. Jeżeli opinie naukowe wskazują, że stado jest zagrożone, wdrażane są szczególne środki ochronne.

Zarządzanie przyłowami

Środki zarządzania stadami stanowiącymi przyłów obejmujące – w stosownych przypadkach – uprawnienia do połowów ustala się w oparciu o najlepsze dostępne opinie naukowe. Przy zarządzaniu połowami wielogatunkowymi uwzględnia się trudności wynikające z jednoczesnego prowadzenia połowów ze wszystkich stad na poziomie MSY, zwłaszcza w sytuacjach, w których prowadzi to do przedwczesnego zamykania połowów przez władze w celu ochrony stad.

Środki techniczne

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu uzupełnienia rozporządzenia w odniesieniu do następujących środków technicznych:

Każdego roku Rada określa środki techniczne służące kontroli połowów soli w zachodniej części kanału La Manche.

Pozostałe przepisy

Jeżeli opinie naukowe wskazują, że połowy rekreacyjne mają znaczący wpływ na śmiertelność połowową danego stada, Rada może określić niedyskryminujące limity dla rybaków rekreacyjnych. Są one oparte na przejrzystych i obiektywnych kryteriach, w tym o charakterze środowiskowym, społecznym i gospodarczym.

W odniesieniu do każdego z obszarów wód zachodnich każde państwo UE wydaje upoważnienia do połowów statkom pływającym pod jego banderą i prowadzącym połowy w tym obszarze, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1224/2009. Państwa UE mogą także ograniczyć całkowitą zdolność połowową statków używających określonych narzędzi. Komisja może ustanowić ograniczenia całkowitej zdolności połowowej floty danego państwa.

W przypadku gdy stada są eksploatowane również przez państwa trzecie, UE dąży do zapewnienia, aby zarządzanie tymi stadami odbywało się w sposób zrównoważony, i może dokonywać wymiany uprawnień do połowów.

W ramach dokonywanej co pięć lat oceny planu Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat wyników planu i jego wpływu na stada, do których rozporządzenie ma zastosowanie, oraz dotyczące połowów eksploatujących te stada.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia wtorek, 26 marca 2019 r.

KONTEKST

Zobacz również:

KLUCZOWE POJĘCIA

Maksymalny podtrzymywalny połów (MSY): największy teoretyczny „zrównoważony połów”, jaki można w sposób ciągły przeciętnie uzyskiwać ze stada w istniejących przeciętnych warunkach środowiskowych bez znaczącego wpływu na proces rozmnażania.
Plan wieloletni: plan zarządzania połowami mający na celu zapewnienie, aby stada ryb były eksploatowane w bezpiecznych granicach biologicznych.
Przyłów: ryby i gatunki morskie niebędące celem połowu i złowione niezamierzenie.
Podejście ekosystemowe: zintegrowane podejście do zarządzania rybołówstwem, w którym dąży się do zarządzania wykorzystaniem zasobów naturalnych, zachowując zarówno bogactwo biologiczne, jak i procesy biologiczne niezbędne do zabezpieczenia składu, struktury i funkcjonowania siedlisk odnośnego ekosystemu.
Śmiertelność połowowa: połów zasobu w określonym czasie w stosunku do średniego zasobu dostępnego dla rybołówstwa w tym czasie.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/472 z dnia 19 marca 2019 r. ustanawiające wieloletni plan gospodarowania stadami poławianymi w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowami eksploatującymi te stada, zmieniające rozporządzenia (UE) 2016/1139 i (UE) 2018/973 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 (Dz.U. L 83 z 25.3.2019, s. 1–17)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2019/472 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/973 z dnia 4 lipca 2018 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dennych w Morzu Północnym oraz połowów eksploatujących te stada, określające szczegóły realizacji obowiązku wyładunku w Morzu Północnym oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 676/2007 i (WE) nr 1342/2008 (Dz.U. L 179 z 16.7.2018, s. 1–13)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1–15)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1–50)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19–40)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).