Kontrola środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2018/1672 w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie wprowadza kontrole środków pieniężnych* wwożonych do UE lub wywożonych z UE. Kontrole zostały wprowadzone jako uzupełnienie ram prawnych dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określonych w dyrektywie (UE) 2015/849.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Każda osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE, przewożąca środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 000 EUR, musi złożyć deklarację tych środków pieniężnych organom kraju, przez który wjeżdża do UE lub wyjeżdża z UE, na piśmie lub drogą elektroniczną, zawierającą następujące informacje:

Organy krajów UE mogą:

Organy krajów UE muszą:

Rządy krajów UE muszą:

Komisja:

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2018/1672 uchyla i zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 z dnia 2 czerwca 2021 r.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 3 czerwca 2021 r., z wyjątkiem zasad dotyczących prac Komisji związanych ze środkami technicznymi, które weszły w życie w dniu 2 grudnia 2018 r.

KONTEKST

Rozporządzenie jest częścią podejmowanych przez UE działań mających na celu walkę z finansowaniem terroryzmu, praniem pieniędzy, oszustwami podatkowymi i innymi działaniami przestępczymi.

Rozszerza ono dotychczas stosowaną definicję prawną terminu „środki pieniężne” w taki sposób, aby oprócz banknotów obejmowała także czeki, czeki podróżne, karty przedpłacone i złoto.

KLUCZOWE POJĘCIA

Środki pieniężne: banknoty i monety, czeki, czeki podróżne, karty przedpłacone, złoto kruszcowe.
Osoba przewożąca środki pieniężne: osoba wjeżdżająca do UE lub wyjeżdżająca z UE i przewożąca środki pieniężne przy sobie, w swoim bagażu lub środku transportu.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz.U. L 284 z 12.11.2018, s 6–21)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych (Dz.U. L 284 z 12.11.2018, s. 22–30)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73–117)

Kolejne zmiany do dyrektywy (UE) 2015/849 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2019