Nowe zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu UE (rozporządzenie finansowe)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 – zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego UE

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Nowe rozporządzenie finansowe UE:

Coroczne terminy związane z przygotowaniem budżetu (w praktyce Parlament Europejski, Rada i Komisja starają się przedstawić dokumenty wcześniej, aby ułatwić przebieg procedury)

Akty delegowane

Na podstawie rozporządzenia finansowego Komisja przyjęła dwa akty delegowane:

Zastępują one dotychczasowe akty prawne obowiązujące te organy.

Nowe zasady pozwalają zapewnić skuteczniejszy przebieg procesu zarządzania tymi organami, na przykład w odniesieniu do unikania konfliktu interesów. Wszystkie organy, do których mają one zastosowanie, przyjmują przepisy finansowe w oparciu o zasady przewidziane w tych dwóch aktach delegowanych. Przepisy te mogą odbiegać od owych zasad wyłącznie, gdy wymagają tego specyficzne potrzeby organu oraz gdy Komisja wyda w tym zakresie uprzednią zgodę.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Większość nowych zasad ma zastosowanie od dnia 2 sierpnia 2018 r. Wszelkie wyjątki zostały wymienione w art. 282 rozporządzenia.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Firma przykrywka: firma, która często nie prowadzi normalnej działalności gospodarczej i nie ma żadnych istotnych aktywów. Mimo że prowadzenie takich firm samo w sobie nie musi być nielegalne, to jednak są one czasami wykorzystywane do celów uchylania się od opodatkowania, unikania opodatkowania, prania pieniędzy lub do osiągnięcia konkretnego celu, np. utajnienia tożsamości.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1–222)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/887 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie modelowego rozporządzenia finansowego dla organów realizujących partnerstwa publiczno-prywatne, o których mowa w art. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 142 z 29.5.2019, s. 16–42)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/715 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów utworzonych na podstawie TFUE oraz Traktatu Euratom, o których mowa w art. 70 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (Dz.U. L 122 z 10.5.2019, s. 1–38)

Oświadczenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (pierwsze czytanie) – Przyjęcie aktu ustawodawczego (Dz.U. C 267I z 30.7.2018, s. 1–3)

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2019