Przepisy UE dotyczące praktyk uzgodnionych i porozumień pomiędzy przedsiębiorstwami

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie nr 19/65/EWG w sprawie stosowania traktatów unijnych do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami

Artykuł 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – reguły konkurencji mające zastosowanie do przedsiębiorstw

JAKIE SĄ CELE ART. 101 TFUE I ROZPORZĄDZENIA?

W art. 101 ust. 1 TFUE1 zakazuje się porozumień i praktyk uzgodnionych* pomiędzy przedsiębiorstwami i grupami przedsiębiorstw, które mogą wpływać na handel między państwami UE i których celem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz unijnego jednolitego rynku.

Artykuł 101 ust. 2 stanowi, że wszystkie porozumienia wchodzące w zakres art. 101 ust. 1 są nieważne z mocy prawa, chyba że są wyłączone na mocy art. 101 ust. 3.

Z kolei art 101 ust. 3 zezwala na wprowadzanie wyjątków od tej zasady w przypadku gdy te porozumienia lub praktyki:

Na mocy rozporządzenia art. 101 ust. 3 TFUE stosuje się do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych pomiędzy przedsiębiorstwami, jeśli ich korzyści prokonkurencyjne przeważają nad skutkami ograniczającymi konkurencję.

1 Uwaga: poprzednikiem art. 101 był art. 81 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w wersji zmienionej traktatem z Amsterdamu. Z kolei jego poprzednikiem był art. 85 traktatu rzymskiego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Na mocy rozporządzenia upoważnia się Komisję Europejską do stosowania, w drodze rozporządzeń, art. 101 ust. 3 TFUE do pewnych kategorii porozumień wertykalnych* i odpowiadających praktyk uzgodnionych wchodzących w zakres art. 101 ust. 1 TFUE.

Ustanawia się w nim warunki, na jakich Komisja może – po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami i Komitetem Doradczym ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących – przyjąć rozporządzenie, w którym stwierdzi, że art. 101 ust. 1 nie ma zastosowania do konkretnego przypadku lub do kategorii porozumień:

W rozporządzeniu Komisja określa kategorie porozumień, do których ma ono zastosowanie, a ponadto wskazuje ograniczenia lub klauzule, które nie mogą być zawarte w porozumieniach. Te same zasady dotyczą kategorii praktyk uzgodnionych.

W rozporządzeniu można także określić warunki, które mogą prowadzić do wyłączenia z zakresu jego stosowania niektórych równoległych sieci podobnych porozumień lub praktyk uzgodnionych funkcjonujących na danym rynku.

Takie rozporządzenia:

W następstwie przyjęcia przez Komisję w 1997 r. zielonej księgi w sprawie ograniczeń wertykalnych w polityce konkurencji UE rozporządzenie 19/65 i rozporządzenie nr 17/62 (pierwsze unijne rozporządzenie w sprawie polityki konkurencji przyjęte w celu wprowadzenia w życie art. 85 i 86 traktatu rzymskiego) zostały zmienione w celu utorowania drogi jednolitemu rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych dotyczących porozumień wertykalnych w sprawie dostaw i dystrybucji (rozporządzeniu (UE) nr 330/2010).

Komisja wydała także wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych, w których wyjaśniła warunki dotyczące stosowania rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 6 marca 1965 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Praktyki uzgodnione: praktyki, które niezależnie od tego, czy są sformalizowane w drodze porozumienia pomiędzy stronami, mają charakter antykonkurencyjny. Mogą one być następstwem bezpośrednich lub pośrednich kontaktów między przedsiębiorstwami, których intencją jest wpływ na prowadzenie rynku lub ujawnienie zamierzonego przyszłego zachowania konkurentom.
Porozumienia wertykalne: porozumienia pomiędzy firmami działającymi na różnych szczeblach łańcucha dostaw (np. gdy jedno przedsiębiorstwo dostarcza drugiemu przedsiębiorstwu materiały służące do produkcji).

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VII – Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw – Rozdział 1 – Reguły konkurencji – Sekcja 1 – Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw – Artykuł 101 (dawny artykuł 81 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 88–89)

Rozporządzenie Rady nr 19/65/EWG z dnia 2 marca 1965 r. w sprawie stosowania art. 85 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień i praktyk uzgodnionych (Polskie wydanie specjalne: Rozdział 8, Tom 1, s. 11–13)

Kolejne zmiany rozporządzenia nr 19/65/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wytyczne w sprawie ograniczeń wertykalnych (Dz.U. C 130 z 19.5.2010, s. 1–46)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.U. L 102 z 23.4.2010, s. 1–7)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Zielona księga w sprawie ograniczeń wertykalnych w polityce konkurencji WE (COM(96) 721 final z 20.1.1997)

Rozporządzenie Rady EWG nr 17: pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie art. 85 i 86 Traktatu (polskie wydanie specjalne: Rozdział 8, Tom 1, s. 3–10)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.01.2019