Europejski semestr 2018 – zalecenia dla poszczególnych krajów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Zalecenia Rady w sprawie krajowych programów reform na 2018 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego programu stabilności lub konwergencji na 2018 r.

Komunikat Komisji (COM(2018) 400 final) – Europejski semestr 2018 – zalecenia dla poszczególnych krajów

JAKIE SĄ CELE ZALECEŃ I KOMUNIKATU?

Zalecenia dla poszczególnych państw oraz komunikat:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zalecenia Rady – skierowane do poszczególnych państw członkowskich – zachęcają je do skupienia się na aspektach, które mają służyć za podstawę zrównoważonego, długoterminowego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W niektórych krajach, problemy wynikające z kryzysu finansowego z 2008 r. są nadal obecne i muszą zostać rozwiązane.

Z uwagi na to, że obecnie cała gospodarka UE rozwija się w najszybszym tempie od czasów kryzysu, a poziom zatrudnienia i inwestycji wraca do normy, państwa muszą skorzystać z tych sprzyjających warunków, aby zapewnić odporność swoich gospodarek na wypadek przyszłego pogorszenia się koniunktury.

Komunikat wzywa rządy państw członkowskich do:

Komunikat zwraca uwagę na fakt, że od momentu wprowadzenia Europejskiego semestru w 2011 r., państwa członkowskie poczyniły postępy, przynajmniej do pewnego stopnia, w odniesieniu do ponad 2/3 zaleceń Rady dla poszczególnych państw w oparciu o propozycję Komisji.

KONTEKST

Komisja publikuje rekomendacje dla poszczególnych państw każdej wiosny, natomiast latem Rada omawia je i ostatecznie zatwierdza. Stanowią one część Europejskiego semestru, rocznego cyklu koordynacji polityki gospodarczej i społecznej na poziomie UE. Zapewnia to państwom wytyczne w zakresie tego, co można realistycznie osiągnąć w ciągu następnych 12-18 miesięcy, przed podjęciem krajowych decyzji politycznych.

Zalecenia dostosowywane są do sytuacji różnych państw członkowskich ogólnounijnych priorytetów określonych w rocznej analizie wzrostu gospodarczego opublikowanej w dniu 22 listopada 2017 r. oraz zaleceniu w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro przyjętym przez rządy państw członkowskich w dniu 14 maja 2018 r.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Zalecenia Rady z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie krajowego programu reform na 2018 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego programu stabilności lub konwergencji na 2018 r. dla każdego kraju UE (Dz.U. C 320, 10.9.2018)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego Europejski semestr 2018 – zalecenia dla poszczególnych krajów (COM(2018) 400 final, 23.5.2018)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Sprawozdanie z konwergencji z 2018 r. (COM(2018) 370 final, 23.5.2018)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego w sprawie przeglądu elastyczności przewidzianej w pakcie stabilności i wzrostu (COM(2018) 335 final, 23.5.2018)

Zalecenie Rady z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro (Dz.U. C 179 z 25.5.2018, s. 1-5)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Monitorowanie realizacji europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2018) 130 final, 13.3.2018)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Roczna analiza wzrostu gospodarczego na 2018 r.(COM(2017) 690 final, 22.11.2017)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Ustanowienie Europejskiego filaru praw socjalnych (COM(2017) 250 final, 26.4.2017)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część pierwsza – Zasady – Tytuł I – Kategorie i dziedziny kompetencji Unii – Artykuł 2 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 50)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część pierwsza – Zasady – Tytuł I – Kategorie i dziedziny kompetencji Unii – Artykuł 5 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 52)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VIII – Polityka gospodarcza i pieniężna – Artykuł 119 (dawny artykuł 4 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 96–97)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VIII – Polityka gospodarcza i pieniężna – Rozdział 1 – Polityka gospodarcza – Artykuł 121 (dawny artykuł 99 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 97–98)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VIII – Polityka gospodarcza i pieniężna – Rozdział 1 – Polityka gospodarcza – Artykuł 126 (dawny artykuł 104 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 99-102)

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2018