Walka z terroryzmem – definicje przestępstw terrorystycznych i wsparcie udzielane ofiarom

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2017/541 w sprawie zwalczania terroryzmu

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa ma na celu dostosowanie prawa UE do potrzeb walki z terroryzmem w świetle zmieniającego się zagrożenia terrorystycznego oraz międzynarodowego charakteru terroryzmu.

Określono w niej normy minimalne dotyczące definicji tego rodzaju przestępstw i grożących za nie sankcji.

Określono w niej również środki ochrony i wsparcia ofiar oraz pomocy tym ofiarom.

Dyrektywa zastępuję decyzję ramową 2002/475/WSiSW w roli podstawy działań państw UE służących zwalczaniu terroryzmu, które prowadzi wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, a także zmienia w pewnym zakresie decyzję 2005/671/WSiSW w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Definicja przestępstw terrorystycznych

W dyrektywie znajduje się wyczerpujący wykaz poważnych przestępstw, które państwa UE kwalifikują jako przestępstwa terrorystyczne w swoim prawie krajowym w razie ich popełnienia lub w razie groźby ich popełnienia w określonym celu terrorystycznym.

Celami terrorystycznymi są:

Przestępstwa powiązane

Wykaz przestępstw terrorystycznych, które podlegają w państwach UE karze jako przestępstwa nawet w przypadku, gdy przestępstwo terrorystyczne nie zostało skutecznie popełnione, obejmuje także:

Charakterystyka ogólna

W tym zakresie można wymienić:

Wsparcie dla ofiar

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 20 kwietnia 2017 r. Państwa UE muszą wprowadzić jej przepisy do prawa krajowego od dnia 8 września 2018 r.

KONTEKST

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW (Dz.U. L 88 z 31.3.2017, s. 6–21)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł I – Postanowienia wspólne – Artykuł 6 (dawny artykuł 6 TUE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 19)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 39–50)

Kolejne zmiany dyrektywy 2014/42/UE uwzględniono w tekście pierwotnym. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. dotycząca ataków na systemy informatyczne i zastępująca decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW (Dz.U. L 218 z 14.8.2013, s. 8–14)

Decyzja Rady 2005/671/WSiSW z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wymiany informacji i współpracy dotyczącej przestępstw terrorystycznych (Dz.U. L 253 z 29.9.2005, s. 22–24)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3–7)

Zob. tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018