Odpowiedzialny handel minerałami z obszarów wysokiego ryzyka lub obszarów dotkniętych konfliktami

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) 2017/821 w sprawie obowiązków importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

To unijne rozporządzenie ma na celu:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Na obszarach niestabilnych pod względem politycznym handel minerałami takimi jak cyna, wolfram, tantal i złoto może służyć finansowaniu ugrupowań zbrojnych, skutkować pracą przymusową oraz innymi naruszeniami praw człowieka, a także napędzać korupcję i nasilać proceder prania pieniędzy.

Te tak zwane krwawe minerały są następnie wykorzystywane w przedmiotach codziennego użytku, takich jak telefony komórkowe i samochody. Mogą one także stanowić element biżuterii.

Należyta staranność

Należyta staranność zakłada podejmowanie działań z rozsądną ostrożnością oraz zbadanie danej kwestii przed podjęciem decyzji. Jest to ciągły, proaktywny i reaktywny proces, w ramach którego przedsiębiorstwa wykorzystują systemy i procesy w celu wskazywania czynników ryzyka w swoich łańcuchach dostaw, zarządzania tymi czynnikami oraz składania sprawozdań na ich temat.

W odniesieniu do minerałów objętych rozporządzeniem oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą sprawdzić, czy zakupywane przez nich towary są pozyskiwane odpowiedzialnie i nie przyczyniają się do konfliktów ani innych powiązanych z nimi nielegalnych działań.

Przedsiębiorstwa działające z należytą starannością sprawdzają najpierw, z jakim ryzykiem wiąże się pozyskiwanie surowców z obszaru niestabilnego lub dotkniętego konfliktem. Oceniają one, na ile prawdopodobne jest, że surowce te służą do finansowania konfliktów, pracy przymusowej lub innych czynników ryzyka wskazanych w rozporządzeniu. Dzięki kontrolowaniu swoich łańcuchów dostaw przedsiębiorstwa te mogą następnie uzyskać pewność, że w odpowiedzialny sposób zarządzają tymi czynnikami ryzyka.

Rozporządzenie jest oparte na wydanych w 2011 r. wytycznych OECD dotyczących należytej staranności, w których wyznaczono międzynarodowy punkt odniesienia dla należytej staranności w łańcuchu dostaw, a także na wspólnym komunikacie „Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: ku zintegrowanemu podejściu UE” z 2014 r.

Zgodnie z rozporządzeniem unijni importerzy minerałów:

Właściwe organy państw UE przeprowadzają kontrole w celu zapewnienia, że unijni importerzy minerałów i metali wywiązują się ze swoich obowiązków w zakresie należytej staranności.

Systemy należytej staranności w łańcuchu dostaw

Rządy, organizacje branżowe oraz grupy zainteresowanych organizacji mające systemy należytej staranności mogą przedłożyć wniosek o uznanie przez Komisję Europejską swoich systemów za zgodne z rozporządzeniem.

Komisja ustanawia rejestr uznanych systemów należytej staranności w łańcuchu dostaw, który jest udostępniany publicznie w internecie, a także wykaz odpowiedzialnych hut i rafinerii na świecie.

Wytyczne

Komisja, po zasięgnięciu opinii Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i OECD, przygotowuje podręcznik dla przedsiębiorstw, który zawiera informacje dotyczące identyfikowania obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.

Przegląd

Do dnia 1 stycznia 2023 r., a następnie co trzy lata, Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania i skuteczności nowego systemu, przeglądu jego skutków, a także proponuje nowe środki w celu zapewnienia stałego funkcjonowania odpowiedzialnego światowego łańcucha dostaw minerałów.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Unijni importerzy będą musieli przestrzegać obowiązków określonych w rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2021 r., jednak Komisja Europejska zachęca wszystkie przedsiębiorstwa, których dotyczy rozporządzenie, aby zaczęły dochowywać należytej staranności jeszcze przed tą datą.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Huty i rafinerie: osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie metalurgii ekstrakcyjnej w formach obejmujących poszczególne etapy przetwarzania mające na celu wyprodukowanie metalu z minerału.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1–20)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego i Rady – Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka: Ku zintegrowanemu podejściu UE (JOIN(2014) 8 final z 5.3.2014)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Inicjatywa na rzecz surowców – zaspokajanie naszych kluczowych potrzeb w celu stymulowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie (COM(2008) 699 wersja ostateczna z 4.11.2008)

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2017