Dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych sektora publicznego

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa ma na celu zapewnienie większej dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji sektora publicznego oraz zharmonizowanie różnych norm na terenie UE, zmniejszając bariery dla programistów produktów i usług związanych z dostępnością.

Pozwoli to obywatelom UE, w szczególności niepełnosprawnym, uzyskać lepszy dostęp do usług użyteczności publicznej, co jest podstawową zasadą europejskiej agendy cyfrowej i planu działania na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Państwa EU muszą zapewnić „większą dostępność” stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, poprzez uczynienie ich „postrzegalnymi, funkcjonalnymi, zrozumiałymi i rzetelnymi”. Norma dostępności zostanie określona w zharmonizowanej normie europejskiej. W sytuacji braku normy zharmonizowanej właściwe części wymogów normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) powinny stanowić właściwą normę dostępności, uzupełnioną o specyfikacje techniczne dla mobilnych aplikacji.

Organy sektora publicznego muszą regularnie przedstawiać szczegółowe, wyczerpujące i jasne oświadczenie dotyczące zgodności ich stron internetowych i aplikacji mobilnych z niniejszą dyrektywą, obejmujące:

Państwa EU zobowiązane są także do:

Państwa EU mogą utrzymywać lub wprowadzać przepisy wykraczające poza minimalne wymogi dyrektywy.

Wyjątki

Dyrektywa nie ma zastosowania do nadawców publicznych ani organizacji pozarządowych, które nie świadczą usług niezbędnych dla społeczności lub skierowanych szczególnie do osób niepełnosprawnych. Ponadto nie ma zastosowania do następujących elementów treści:

Państwa EU mogą wyłączyć z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy strony internetowe i aplikacje mobilne szkół, przedszkoli lub żłobków, z wyjątkiem treści związanych z podstawowymi funkcjami administracyjnymi w internecie.

Monitorowanie

Państwa EU muszą monitorować zgodność w oparciu o metodykę, która zostanie przyjęta przez Komisję do dnia 23 grudnia 2018 r. Metodyka powinna obejmować:

Sprawozdawczość

Do dnia 23 grudnia 2021 r., a następnie co trzy lata państwa EU przedkładają Komisji sprawozdanie z wyników monitorowania i informacje na temat stosowania postępowania wykonawczego. Pierwsze sprawozdanie powinno także obejmować:

Treść wszystkich sprawozdań jest podawana do wiadomości publicznej w dostępnym formacie. Przeglądu stosowania dyrektywy Komisja dokona przed dniem 23 czerwca 2022 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 22 grudnia 2016 r. Państwa EU muszą wprowadzić jej przepisy do prawa krajowego do dnia 23 września 2018 r. Wprowadzą je w następującej kolejności:

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 1–15)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 – Przyspieszenie transformacji cyfrowej w administracji (COM(2016) 179 final z 19.4.2016)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier (COM(2010) 636 final z 15.11.2010)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejska agenda cyfrowa (COM(2010) 245 final/2 z 26.8.2010)

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018