Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym umożliwiający dochodzenie wierzytelności między państwami UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 655/2014 – europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Ma ono na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności między państwami UE w sprawach cywilnych i handlowych.

Ustanowiono w nim nową procedurę, która umożliwia sądowi w jednym państwie UE zamrożenie środków przechowywanych na rachunku bankowym dłużnika w innym państwie UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ustanowiona zostaje europejska procedura, na podstawie której wierzyciel może uzyskać europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (nakaz), który skutkuje zablokowaniem środków przechowywanych przez dłużnika na rachunku bankowym lub rachunkach bankowych w innym państwie (innych państwach) UE.

Zakres

Nakaz mogą uzyskać obywatele oraz przedsiębiorstwa:

Rozporządzenie ma zastosowanie do roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych i handlowych, przy czym nie obejmuje ono:

Z zakresu rozporządzenia wyłączono także niektóre kategorie szczególnie chronionych rachunków bankowych.

Nakazu nie mogą uzyskać wierzyciele zamieszkali w Danii i Zjednoczonym Królestwie (1); nie można także uzyskać nakazu w odniesieniu do rachunków bankowych prowadzonych w tych państwach.

Procedura uzyskania nakazu

Uznanie, wykonalność i wykonanie nakazu

Środki ochrony przysługujące dłużnikowi

W celu zrównoważenia braku możliwości uprzedniego złożenia wyjaśnień przewidziano następujące przysługujące dłużnikowi środki ochrony, które mają na celu niedopuszczenie do nadużycia nakazu:

Formularze

W sumie ustanowiono dziewięć formularzy związanych z procedurą dotyczącą nakazu. Ich treść określono w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/1823.

Zasady ogólne

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 18 stycznia 2017 r., z wyjątkiem artykułu 50, który stosuje się od dnia 18 lipca 2016 r. Artykuł 50 dotyczy informacji, których udzielają państwa UE, np. odnośnie do sądów wyznaczonych przez nie jako właściwe do wydawania nakazu (art. 6 ust. 4) oraz organów wykonujących nakazy.

KONTEKST

Rozporządzenie stanowi kontynuację zielonej księgi w sprawie poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w UE. W dokumencie tym Komisja Europejska opisała, w jaki sposób zróżnicowanie krajowych zasad egzekwowania należności wpływa negatywnie na ściąganie długów w UE, a także zauważyła, że w praktyce wierzyciel dochodzący roszczenia pieniężnego w Europie najczęściej będzie starał się doprowadzić do egzekucji z rachunku bankowego dłużnika, która to procedura istnieje w większości państw UE.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 59–92)

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (UE) nr 655/2014 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1823 z dnia 10 października 2016 r. ustanawiające formularze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 ustanawiającym procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 283 z 19.10.2016, s. 1–48)

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych („doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79–120)

Zob. tekst skonsolidowany.

Zielona księga w sprawie poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń w Unii Europejskiej: zajmowanie rachunków bankowych (COM(2006) 618 final z 24.10.2006)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1–24)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2017(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).