Statystyki – zwierzęta gospodarskie i mięso a wspólna polityka rolna

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1165/2008 – statystyki dotyczące zwierząt gospodarskich i mięsa

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Rozporządzenie obejmuje statystyki dotyczące:

Obejmuje także zestawienie prognoz dotyczących produkcji wołowiny, cielęciny, wieprzowiny, baraniny oraz mięsa kóz.

Dane statystyczne dotyczące zwierząt gospodarskich

Zakres i kategorie

Państwa członkowskie przygotowują dane statystyczne dotyczące pogłowia bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz hodowanych w gospodarstwach rolnych na swoim terytorium. Przeprowadzają badania reprezentacyjne w takiej liczbie gospodarstw rolnych, by objąć nimi co najmniej 95 % całego pogłowia ustalonego w ostatnim badaniu statystycznym struktur gospodarstw rolnych. Kategorie danych statystycznych dotyczących zwierząt gospodarskich określono w załączniku II do rozporządzenia.

Częstotliwość i okres odniesienia

Dane statystyczne dotyczące owiec i kóz przygotowywane są raz w roku, a dotyczące bydła i trzody chlewnej – dwa razy w roku. Wyjątkiem są kraje, w których pogłowie danego gatunku nie przekracza określonego dolnego progu, w których nie przygotowuje się statystyk dotyczących owiec i kóz i w których dane statystyczne dotyczące bydła i trzody chlewnej przygotowuje się tylko raz w roku.

Wymogi dokładności

Państwa członkowskie, które wykonują badania reprezentacyjne, podejmują niezbędne działania gwarantujące zgodność krajowych wyników ekstrapolacji z wymogami dokładności określonymi w załączniku III do rozporządzenia.

Państwa, które korzystają ze źródła administracyjnego, powiadamiają Komisję Europejską (Eurostat) o stosowanych metodach i jakości danych.

Kraje korzystające ze źródeł innych niż badania, zapewniają, by informacje otrzymywane z takich źródeł były co najmniej takiej samej jakości jak informacje uzyskane w wyniku badań statystycznych.

Terminy przekazywania

Rozporządzenie określa terminy, w których państwa członkowskie przekazują Komisji wstępne i ostateczne dane statystyczne dotyczące zwierząt gospodarskich.

Statystyki regionalne

Dane statystyczne za listopad lub grudzień są podawane w podziale na jednostki terytorialne NUTS 1 i NUTS 2, określone w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003, a w odniesieniu do Niemiec i Zjednoczonego Królestwa (1) tylko z podziałem na jednostki terytorialne NUTS 1. Jeżeli pogłowie we wszystkich tych jednostkach łącznie wynosi 5 % lub mniej krajowego pogłowia danego gatunku, podawanie tych danych jest nieobowiązkowe dla jednostek terytorialnych, w których pogłowie:

Dane statystyczne dotyczące uboju

Zakres i kategorie

Każde państwo członkowskie opracowuje dane statystyczne dotyczące liczby i masy tusz bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i drobiu, które zostały ubite w rzeźniach na jego terytorium i których mięso zostało uznane za nadające się do spożycia przez ludzi. Ponadto dostarcza ono danych szacunkowych dotyczących uboju poza rzeźniami, tak aby dane statystyczne obejmowały całe bydło, trzodę chlewną, owce, kozy i drób ubite na jego terytorium. Kategorie danych statystycznych, które należy przygotować, określono w załączniku IV do rozporządzenia.

Częstotliwość i przekazywanie

Dane statystyczne dotyczące uboju w rzeźniach przygotowywane są co miesiąc i przekazywane do Eurostatu w terminie 60 dni.

Prognozy dotyczące produkcji mięsa

Zakres

Państwa członkowskie wykorzystują dane statystyczne dotyczące zwierząt gospodarskich i uboju oraz inne dostępne informacje do opracowania prognoz dotyczących podaży bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz. Podaż ta jest wyrażona w postaci produkcji własnej brutto, obejmującej całą ilość ubitego bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz powiększoną o bilans handlu w UE i zewnętrznego handlu tymi żywymi zwierzętami. Prognozy opracowuje się dla kategorii wymienionych w załączniku V do rozporządzenia.

Częstotliwość, okresy odniesienia i terminy przekazywania

Rozporządzenie określa częstotliwość, okresy odniesienia objęte prognozami według gatunku i terminy, w których państwa członkowskie przekazują prognozy dotyczące produkcji mięsa do Eurostatu.

Zasady ogólne

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Bydło: zwierzęta domowe z gatunku Bos taurus oraz Bubalus bubalis, w tym hybrydy, takie jak Beefalo.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1165/2008 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie statystyk dotyczących zwierząt gospodarskich i mięsa i uchylające dyrektywy Rady 93/23/EWG, 93/24/EWG oraz 93/25/EWG (Dz.U. L 321 z 1.12.2008, s. 1–13)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1165/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1–41)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 15.01.2018(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).