Statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 – zapewniające spójną klasyfikację działalności gospodarczej w UE

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 – w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 ma zastosowanie od dnia 13 listopada 1990 r.

Wraz z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3037/90 NACE Rev. 2 zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2008 r. w odniesieniu do wszystkich dziedzin, z wyjątkiem statystyk krótkoterminowych i wskaźnika kosztów pracy, które są przygotowywane przy użyciu uaktualnionej klasyfikacji od dnia 1 stycznia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

NACE: skrótowiec unijnej klasyfikacji działalności gospodarczej, który pochodzi od nazwy francuskiej Nomenclature statistique des activités économiques.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1–39)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U. L 293 z 24.10.1990, s. 1–26)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017