Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom)

JAKIE SĄ CELE TRAKTATU?

Jak wynika z brzmienia tytułu II, celem traktatu Euratom jest „wspieranie postępów w dziedzinie energii jądrowej”.

W szczególności ma on na celu w ramach wspólnego rynku energii jądrowej:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Traktat jest ściśle ograniczony do zastosowań cywilnych (niemilitarnych) energii jądrowej.

Struktura traktatu

Tytuł I określa 8 zadań powierzonych Euratomowi, tytuł II opisuje postanowienia szczegółowe:

Tytuły III i IV opisują instytucje i postanowienia finansowe:

Piąty i szósty tytuł są poświęcone postanowieniom ogólnym i postanowieniom dotyczącym okresu początkowego (powołanie instytucji, pierwsze przepisy wykonawcze i przepisy przejściowe).

Ponadto traktat zawiera pięć załączników dotyczących:

OD KIEDY TRAKTAT MA ZASTOSOWANIE?

Traktat został podpisany w dniu 25 marca 1957 r., a w życie wszedł w dniu 1 stycznia 1958 r.

KONTEKST

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EWEA, lepiej znana jako „Euratom”) został podpisany w Rzymie w 1957 r., wraz z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) przez sześć krajów założycielskich Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS). Traktaty ustanawiające EWG i EWEA są czasami określane jako „traktaty rzymskie”, natomiast „traktat rzymski” oznacza traktat ustanawiający EWG.

W przeciwieństwie do traktatu ustanawiającego EWG w traktacie Euratom nie wprowadzono żadnych istotnych zmian i pozostaje on nadal w mocy. W szczególności Euratom nie został połączony z Unią Europejską, w związku z czym zachowuje odrębną osobowość prawną, chociaż ma tych samych członków.

Obok Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) traktat Euratom stanowi część prawa pierwotnego UE jako jeden z obowiązujących traktatów.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z dnia 25 marca 1957 r. – tekst skonsolidowany (Dz.U. C 203 z 7.6.2016, s. 1–112)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej z dnia 25 marca 1957 r (nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym)

Traktat fuzyjny z dnia 8 kwietnia 1965 r. (Dz.U. 152, 13.7.1967, s. 2–17 (DE, FR, IT, NL))

Traktat z Maastricht z dnia 7 lutego 1992 r. (Dz.U. C 191, 29.7.1992, s. 1–112)

Traktat z Lizbony z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. C 306, 17.12.2007, s. 1–271)

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018