Bezpieczniejsze i mniej szkodliwe dla środowiska wyposażenie statków w UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Cele dyrektywy są następujące:

Nakłada ona również dodatkowe wymogi na organy krajowe odpowiedzialne za certyfikację wyposażenia statków pływających pod banderą danego kraju (na podstawie konwencji międzynarodowych) w zakresie wydawania, zatwierdzania lub wznawiania certyfikatów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Komisja Europejska przyjęła następujące akty delegowane i wykonawcze:

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 17 września 2014 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich miała zostać włączona do 18 września 2016 r.

KONTEKST

Międzynarodowe konwencje w dziedzinie bezpieczeństwa na morzu zobowiązują kraje bandery do zapewnienia zgodności wyposażenia wykorzystywanego na statkach z określonymi wymogami dotyczącymi rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Pozostawiają jednak krajom UE znaczący stopień swobody w tym zakresie. Może to doprowadzić do różnic w poziomie bezpieczeństwa produktów i zakłócić swobodny przepływ towarów w Unii.

Wdrożenie ujednoliconych zasad certyfikacji w UE pozwoli uniknąć tych problemów i zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku. Ponadto załoga i pasażerowie statków pływających pod banderą kraju UE mogą być pewni, że wyposażenie oznakowane kołem sterowym zostało sprawdzone i uzyskało certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylająca dyrektywę Rady 96/98/WE (Dz.U. L 257 z 28.8.2014, s. 146–185)

Kolejne zmiany dyrektywy 2014/90/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1170 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie wymogów w zakresie projektu, budowy i działania oraz norm dotyczących badań dla wyposażenia morskiego i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/1397 (Dz.U. L 264 z 12.8.2020, s. 1–269)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/608 z dnia 19 kwietnia 2018 r. ustanawiające kryteria techniczne dotyczące znaczników elektronicznych do wyposażenia morskiego (Dz.U. L 101 z 20.4.2018, s. 64–67)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/414 z dnia 9 stycznia 2018 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/WE odnośnie do wskazania określonych elementów wyposażenia morskiego, w przypadku których można korzystać z oznakowania elektronicznego (Dz.U. L 75 z 19.3.2018, s. 3–17)

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020