Jednolita sieć kolejowa dla Europy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

Dyrektywa 2012/34/UE określa przepisy dotyczące sektora kolejowego w UE, które mają na celu:

Dyrektywa łączy w jeden akt prawny i uchyla trzy dyrektywy należące do „pierwszego pakietu kolejowego”. Dotyczą one:

Dyrektywa (UE) 2016/2370 zmienia dyrektywę 2012/34/UE w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Lepsza jakość dzięki konkurencji

Dyrektywa 2012/34/UE:

Zarządcy infrastruktury *

Krajowe przewozy pasażerskie

Dyrektywa zmieniająca (UE) 2016/2370 pozwala zapewnić, aby wszystkie przedsiębiorstwa kolejowe miały równy dostęp do torów i stacji. Kraje UE mogą jednak ograniczyć prawo dostępu w odniesieniu do przewozów pasażerskich między daną stacją początkową a daną stacją docelową, w przypadku gdy dana trasa jest objęta jedną umową o świadczenie usług publicznych lub większą ich liczbą. Taka sama sytuacja występuje wówczas, gdy jedna umowa o świadczenie usług publicznych lub większa ich liczba dotyczy trasy alternatywnej, a korzystanie z tego prawa zagrażałoby równowadze ekonomicznej danej umowy lub danych umów.

Kontrola regulacyjna

Finansowanie transportu kolejowego

Właściwe władze publiczne opracowują długoterminowe strategie inwestycyjne zapewniające większą stabilność zarządcom infrastruktury, aby umożliwić im podejmowanie decyzji inwestycyjnych i planowanie prac, a także dające większą pewność inwestorom, aby zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w infrastrukturę modernizacyjną. Strategie te powinny obejmować okres co najmniej pięciu lat i podlegać przedłużeniu na dalsze okresy.

Przyjmowanie aktów wykonawczych i delegowanych

Komisja Europejska przyjęła szereg aktów wykonawczych uzupełniających dyrektywę 2012/34/UE i dotyczących następujących kwestii:

W 2017 r. Komisja przyjęła decyzję delegowaną (UE) 2017/2075 zastępującą załącznik VII do dyrektywy 2012/34/UE. Decyzja ta dotyczy harmonogramu procesu alokacji zdolności przepustowej infrastruktury.

Pandemia COVID-19

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Zarządca infrastruktury: każdy podmiot lub każde przedsiębiorstwo odpowiedzialne za eksploatowanie, utrzymywanie i odnawianie infrastruktury kolejowej na sieci, a także za udział w jej rozwoju, zgodnie z zasadami określonymi przez kraj UE w ramach jego ogólnej polityki rozwoju i finansowania infrastruktury.
Funkcje podstawowe: podejmowanie decyzji dotyczących:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32–77)

Kolejne zmiany dyrektywy 2012/34/UE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (UE) 2020/1429 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 października 2020 r. ustanawiające środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19 (Dz.U. L 333 z 12.10.2020, s. 1–5)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID‐19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10–24)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2018/1795 z dnia 20 listopada 2018 r. ustanawiające procedurę i kryteria do celów stosowania badania równowagi ekonomicznej zgodnie z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE (Dz.U. L 294 z 21.11.2018, s. 5–14)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie dostępu do obiektów infrastruktury usługowej i usług związanych z koleją (Dz.U. L 307 z 23.11.2017, s. 1–13)

Decyzja delegowana Komisji (UE) 2017/2075 z dnia 4 września 2017 r. zastępująca załącznik VII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U. L 295 z 14.11.2017, s. 69–73)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/545 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie procedury i kryteriów dotyczących umów ramowych o alokację zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej (Dz.U. L 94 z 8.4.2016, s. 1–11)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1100 z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych państw członkowskich w ramach monitorowania rynku kolejowego (Dz.U. L 181 z 9.7.2015, s. 1–26)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/909 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz.U. L 148 z 13.6.2015, s. 17–22)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/429 z dnia 13 marca 2015 r. określające zasady, które należy stosować przy pobieraniu opłat za koszty skutków hałasu (Dz.U. L 70 z 14.3.2015, s. 36–42)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Dz.U. L 29 z 5.2.2015, s. 3–10)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/10 z dnia 6 stycznia 2015 r. w sprawie kryteriów w odniesieniu do wnioskodawców składających wnioski o przyznanie zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 870/2014 (Dz.U. L 3 z 7.1.2015, s. 34–36)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz.U. L 239 z 12.8.2014, s. 1–10)

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2021